欢迎光临
我们一直在努力

旅次华州,赠袁右丞

作者:白居易      朝代:唐代

渭水绿溶溶,华山青崇崇。山水一何丽,君子在其中。
才与世会合,物随诚感通。德星降人福,时雨助岁功。
化行人无讼,囹圄千日空。政顺气亦和,黍稷三年丰。
客自帝城来,驱马出关东。爱此一郡人,如见太古风。
方今天子心,忧人正忡忡。安得天下守,尽得如袁公。

旅次华州,赠袁右丞拼音解读

wèi shuǐ lǜ róng róng ,huá shān qīng chóng chóng 。shān shuǐ yī hé lì ,jun1 zǐ zài qí zhōng 。 渭水绿溶溶,华山青崇崇。山水一何丽,君子在其中。
cái yǔ shì huì hé ,wù suí chéng gǎn tōng 。dé xīng jiàng rén fú ,shí yǔ zhù suì gōng 。 才与世会合,物随诚感通。德星降人福,时雨助岁功。
huà háng rén wú sòng ,líng yǔ qiān rì kōng 。zhèng shùn qì yì hé ,shǔ jì sān nián fēng 。 化行人无讼,囹圄千日空。政顺气亦和,黍稷三年丰。
kè zì dì chéng lái ,qū mǎ chū guān dōng 。ài cǐ yī jun4 rén ,rú jiàn tài gǔ fēng 。 客自帝城来,驱马出关东。爱此一郡人,如见太古风。
fāng jīn tiān zǐ xīn ,yōu rén zhèng chōng chōng 。ān dé tiān xià shǒu ,jìn dé rú yuán gōng 。 方今天子心,忧人正忡忡。安得天下守,尽得如袁公。

旅次华州,赠袁右丞翻译

旅次华州,赠袁右丞注释

旅次华州,赠袁右丞赏析

旅次华州,赠袁右丞相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐