欢迎光临
我们一直在努力

夏日独直,寄萧侍御

作者:白居易      朝代:唐代

宪台文法地,翰林清切司。鹰猜课野鹤,骥德责山麋。
课责虽不同,同归非所宜。是以方寸内,忽忽暗相思。
夏日独上直,日长何所为。澹然无他念,虚静是吾师。
形委有事牵,心与无事期。中臆一以旷,外累都若遗。
地贵身不觉,意闲境来随。但对松与竹,如在山中时。
情性聊自适,吟咏偶成诗。此意非夫子,馀人多不知。

夏日独直,寄萧侍御拼音解读

xiàn tái wén fǎ dì ,hàn lín qīng qiē sī 。yīng cāi kè yě hè ,jì dé zé shān mí 。 宪台文法地,翰林清切司。鹰猜课野鹤,骥德责山麋。
kè zé suī bú tóng ,tóng guī fēi suǒ yí 。shì yǐ fāng cùn nèi ,hū hū àn xiàng sī 。 课责虽不同,同归非所宜。是以方寸内,忽忽暗相思。
xià rì dú shàng zhí ,rì zhǎng hé suǒ wéi 。dàn rán wú tā niàn ,xū jìng shì wú shī 。 夏日独上直,日长何所为。澹然无他念,虚静是吾师。
xíng wěi yǒu shì qiān ,xīn yǔ wú shì qī 。zhōng yì yī yǐ kuàng ,wài lèi dōu ruò yí 。 形委有事牵,心与无事期。中臆一以旷,外累都若遗。
dì guì shēn bú jiào ,yì xián jìng lái suí 。dàn duì sōng yǔ zhú ,rú zài shān zhōng shí 。 地贵身不觉,意闲境来随。但对松与竹,如在山中时。
qíng xìng liáo zì shì ,yín yǒng ǒu chéng shī 。cǐ yì fēi fū zǐ ,yú rén duō bú zhī 。 情性聊自适,吟咏偶成诗。此意非夫子,馀人多不知。

夏日独直,寄萧侍御翻译

夏日独直,寄萧侍御注释

夏日独直,寄萧侍御赏析

夏日独直,寄萧侍御相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐