欢迎光临
我们一直在努力

见萧侍御忆旧山草堂诗,因以继和

作者:白居易      朝代:唐代

琢玉以为架,缀珠以为笼。玉架绊野鹤,珠笼锁冥鸿。
鸿思云外天,鹤忆松上风。珠玉信为美,鸟不恋其中。
台中萧侍御,心与鸿鹤同。晚起慵冠豸,闲行厌避骢。
昨见忆山诗,诗思浩无穷。归梦杳何处,旧居茫水东。
秋闲杉桂林,春老芝朮丛。自云别山后,离抱常忡忡。
衣绣非不荣,持宪非不雄。所乐不在此,怅望草堂空。

见萧侍御忆旧山草堂诗,因以继和拼音解读

zhuó yù yǐ wéi jià ,zhuì zhū yǐ wéi lóng 。yù jià bàn yě hè ,zhū lóng suǒ míng hóng 。 琢玉以为架,缀珠以为笼。玉架绊野鹤,珠笼锁冥鸿。
hóng sī yún wài tiān ,hè yì sōng shàng fēng 。zhū yù xìn wéi měi ,niǎo bú liàn qí zhōng 。 鸿思云外天,鹤忆松上风。珠玉信为美,鸟不恋其中。
tái zhōng xiāo shì yù ,xīn yǔ hóng hè tóng 。wǎn qǐ yōng guàn zhì ,xián háng yàn bì cōng 。 台中萧侍御,心与鸿鹤同。晚起慵冠豸,闲行厌避骢。
zuó jiàn yì shān shī ,shī sī hào wú qióng 。guī mèng yǎo hé chù ,jiù jū máng shuǐ dōng 。 昨见忆山诗,诗思浩无穷。归梦杳何处,旧居茫水东。
qiū xián shān guì lín ,chūn lǎo zhī zhú cóng 。zì yún bié shān hòu ,lí bào cháng chōng chōng 。 秋闲杉桂林,春老芝朮丛。自云别山后,离抱常忡忡。
yī xiù fēi bú róng ,chí xiàn fēi bú xióng 。suǒ lè bú zài cǐ ,chàng wàng cǎo táng kōng 。 衣绣非不荣,持宪非不雄。所乐不在此,怅望草堂空。

见萧侍御忆旧山草堂诗,因以继和翻译

见萧侍御忆旧山草堂诗,因以继和注释

见萧侍御忆旧山草堂诗,因以继和赏析

见萧侍御忆旧山草堂诗,因以继和相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐