欢迎光临
我们一直在努力

春眠

作者:白居易      朝代:唐代

新浴肢体畅,独寝神魂安。况因夜深坐,遂成日高眠。
春被薄亦暖,朝窗深更闲。却忘人间事,似得枕上仙。
至适无梦想,大和难名言。全胜彭泽醉,欲敌曹溪禅。
何物呼我觉,伯劳声关关。起来妻子笑,生计春茫然。

春眠拼音解读

xīn yù zhī tǐ chàng ,dú qǐn shén hún ān 。kuàng yīn yè shēn zuò ,suí chéng rì gāo mián 。 新浴肢体畅,独寝神魂安。况因夜深坐,遂成日高眠。
chūn bèi báo yì nuǎn ,cháo chuāng shēn gèng xián 。què wàng rén jiān shì ,sì dé zhěn shàng xiān 。 春被薄亦暖,朝窗深更闲。却忘人间事,似得枕上仙。
zhì shì wú mèng xiǎng ,dà hé nán míng yán 。quán shèng péng zé zuì ,yù dí cáo xī chán 。 至适无梦想,大和难名言。全胜彭泽醉,欲敌曹溪禅。
hé wù hū wǒ jiào ,bó láo shēng guān guān 。qǐ lái qī zǐ xiào ,shēng jì chūn máng rán 。 何物呼我觉,伯劳声关关。起来妻子笑,生计春茫然。

春眠翻译

春眠注释

春眠赏析

春眠相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐