欢迎光临
我们一直在努力

北使还京作(诗凡五章,今仅存其一)

作者:冯道      朝代:唐代

去年今日奉皇华,只为朝廷不为家。殿上一杯天子泣,
门前双节国人嗟。龙荒冬往时时雪,兔苑春归处处花。
上下一行如骨肉,几人身死掩风沙。

北使还京作(诗凡五章,今仅存其一)拼音解读

qù nián jīn rì fèng huáng huá ,zhī wéi cháo tíng bú wéi jiā 。diàn shàng yī bēi tiān zǐ qì , 去年今日奉皇华,只为朝廷不为家。殿上一杯天子泣,
mén qián shuāng jiē guó rén jiē 。lóng huāng dōng wǎng shí shí xuě ,tù yuàn chūn guī chù chù huā 。 门前双节国人嗟。龙荒冬往时时雪,兔苑春归处处花。
shàng xià yī háng rú gǔ ròu ,jǐ rén shēn sǐ yǎn fēng shā 。 上下一行如骨肉,几人身死掩风沙。

北使还京作(诗凡五章,今仅存其一)翻译

北使还京作(诗凡五章,今仅存其一)注释

北使还京作(诗凡五章,今仅存其一)赏析

北使还京作(诗凡五章,今仅存其一)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐