欢迎光临
我们一直在努力

观稼

作者:白居易      朝代:唐代

世役不我牵,身心常自若。晚出看田亩,闲行旁村落。
累累绕场稼,啧啧群飞雀。年丰岂独人,禽鸟声亦乐。
田翁逢我喜,默起具尊杓。敛手笑相延,社酒有残酌。
愧兹勤且敬,藜杖为淹泊。言动任天真,未觉农人恶。
停杯问生事,夫种妻儿获。筋力苦疲劳,衣食常单薄。
自惭禄仕者,曾不营农作。饥食无所劳,何殊卫人鹤。

观稼拼音解读

shì yì bú wǒ qiān ,shēn xīn cháng zì ruò 。wǎn chū kàn tián mǔ ,xián háng páng cūn luò 。 世役不我牵,身心常自若。晚出看田亩,闲行旁村落。
lèi lèi rào chǎng jià ,zé zé qún fēi què 。nián fēng qǐ dú rén ,qín niǎo shēng yì lè 。 累累绕场稼,啧啧群飞雀。年丰岂独人,禽鸟声亦乐。
tián wēng féng wǒ xǐ ,mò qǐ jù zūn sháo 。liǎn shǒu xiào xiàng yán ,shè jiǔ yǒu cán zhuó 。 田翁逢我喜,默起具尊杓。敛手笑相延,社酒有残酌。
kuì zī qín qiě jìng ,lí zhàng wéi yān bó 。yán dòng rèn tiān zhēn ,wèi jiào nóng rén è 。 愧兹勤且敬,藜杖为淹泊。言动任天真,未觉农人恶。
tíng bēi wèn shēng shì ,fū zhǒng qī ér huò 。jīn lì kǔ pí láo ,yī shí cháng dān báo 。 停杯问生事,夫种妻儿获。筋力苦疲劳,衣食常单薄。
zì cán lù shì zhě ,céng bú yíng nóng zuò 。jī shí wú suǒ láo ,hé shū wèi rén hè 。 自惭禄仕者,曾不营农作。饥食无所劳,何殊卫人鹤。

观稼翻译

观稼注释

观稼赏析

观稼相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐