欢迎光临
我们一直在努力

自吟拙什,因有所怀

作者:白居易      朝代:唐代

懒病每多暇,暇来何所为。未能抛笔砚,时作一篇诗。
诗成淡无味,多被众人嗤。上怪落声韵,下嫌拙言词。
时时自吟咏,吟罢有所思。苏州及彭泽,与我不同时。
此外复谁爱,唯有元微之。谪向江陵府,三年作判司。
相去二千里,诗成远不知。

自吟拙什,因有所怀拼音解读

lǎn bìng měi duō xiá ,xiá lái hé suǒ wéi 。wèi néng pāo bǐ yàn ,shí zuò yī piān shī 。 懒病每多暇,暇来何所为。未能抛笔砚,时作一篇诗。
shī chéng dàn wú wèi ,duō bèi zhòng rén chī 。shàng guài luò shēng yùn ,xià xián zhuō yán cí 。 诗成淡无味,多被众人嗤。上怪落声韵,下嫌拙言词。
shí shí zì yín yǒng ,yín bà yǒu suǒ sī 。sū zhōu jí péng zé ,yǔ wǒ bú tóng shí 。 时时自吟咏,吟罢有所思。苏州及彭泽,与我不同时。
cǐ wài fù shuí ài ,wéi yǒu yuán wēi zhī 。zhé xiàng jiāng líng fǔ ,sān nián zuò pàn sī 。 此外复谁爱,唯有元微之。谪向江陵府,三年作判司。
xiàng qù èr qiān lǐ ,shī chéng yuǎn bú zhī 。 相去二千里,诗成远不知。

自吟拙什,因有所怀翻译

自吟拙什,因有所怀注释

自吟拙什,因有所怀赏析

自吟拙什,因有所怀相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐