欢迎光临
我们一直在努力

酬吴七见寄

作者:白居易      朝代:唐代

曲江有病客,寻常多掩关。又闻马死来,不出身更闲。
闻有送书者,自起出门看。素缄署丹字,中有琼瑶篇。
口吟耳自听,当暑忽翛然。似漱寒玉冰,如闻商风弦。
首章叹时节,末句思笑言。懒慢不相访,隔街如隔山。
尝闻陶潜语,心远地自偏。君住安邑里,左右车徒喧。
竹药闭深院,琴尊开小轩。谁知市南地,转作壶中天。
君本上清人,名在石堂间。不知有何过,谪作人间仙。
常恐岁月满,飘然归紫烟。莫忘蜉蝣内,进士有同年。

酬吴七见寄拼音解读

qǔ jiāng yǒu bìng kè ,xún cháng duō yǎn guān 。yòu wén mǎ sǐ lái ,bú chū shēn gèng xián 。 曲江有病客,寻常多掩关。又闻马死来,不出身更闲。
wén yǒu sòng shū zhě ,zì qǐ chū mén kàn 。sù jiān shǔ dān zì ,zhōng yǒu qióng yáo piān 。 闻有送书者,自起出门看。素缄署丹字,中有琼瑶篇。
kǒu yín ěr zì tīng ,dāng shǔ hū xiāo rán 。sì shù hán yù bīng ,rú wén shāng fēng xián 。 口吟耳自听,当暑忽翛然。似漱寒玉冰,如闻商风弦。
shǒu zhāng tàn shí jiē ,mò jù sī xiào yán 。lǎn màn bú xiàng fǎng ,gé jiē rú gé shān 。 首章叹时节,末句思笑言。懒慢不相访,隔街如隔山。
cháng wén táo qián yǔ ,xīn yuǎn dì zì piān 。jun1 zhù ān yì lǐ ,zuǒ yòu chē tú xuān 。 尝闻陶潜语,心远地自偏。君住安邑里,左右车徒喧。
zhú yào bì shēn yuàn ,qín zūn kāi xiǎo xuān 。shuí zhī shì nán dì ,zhuǎn zuò hú zhōng tiān 。 竹药闭深院,琴尊开小轩。谁知市南地,转作壶中天。
jun1 běn shàng qīng rén ,míng zài shí táng jiān 。bú zhī yǒu hé guò ,zhé zuò rén jiān xiān 。 君本上清人,名在石堂间。不知有何过,谪作人间仙。
cháng kǒng suì yuè mǎn ,piāo rán guī zǐ yān 。mò wàng fú yóu nèi ,jìn shì yǒu tóng nián 。 常恐岁月满,飘然归紫烟。莫忘蜉蝣内,进士有同年。

酬吴七见寄翻译

酬吴七见寄注释

酬吴七见寄赏析

酬吴七见寄相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐