欢迎光临
我们一直在努力

咏慵

作者:白居易      朝代:唐代

有官慵不选,有田慵不农。屋穿慵不葺,衣裂慵不缝。
有酒慵不酌,无异尊常空。有琴慵不弹,亦与无弦同。
家人告饭尽,欲炊慵不舂。亲朋寄书至,欲读慵开封。
尝闻嵇叔夜,一生在慵中。弹琴复锻铁,比我未为慵。

咏慵拼音解读

yǒu guān yōng bú xuǎn ,yǒu tián yōng bú nóng 。wū chuān yōng bú qì ,yī liè yōng bú féng 。 有官慵不选,有田慵不农。屋穿慵不葺,衣裂慵不缝。
yǒu jiǔ yōng bú zhuó ,wú yì zūn cháng kōng 。yǒu qín yōng bú dàn ,yì yǔ wú xián tóng 。 有酒慵不酌,无异尊常空。有琴慵不弹,亦与无弦同。
jiā rén gào fàn jìn ,yù chuī yōng bú chōng 。qīn péng jì shū zhì ,yù dú yōng kāi fēng 。 家人告饭尽,欲炊慵不舂。亲朋寄书至,欲读慵开封。
cháng wén jī shū yè ,yī shēng zài yōng zhōng 。dàn qín fù duàn tiě ,bǐ wǒ wèi wéi yōng 。 尝闻嵇叔夜,一生在慵中。弹琴复锻铁,比我未为慵。

咏慵翻译

咏慵注释

咏慵赏析

咏慵相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐