欢迎光临
我们一直在努力

寄张十八

作者:白居易      朝代:唐代

饥止一簟食,渴止一壶浆。出入止一马,寝兴止一床。
此外无长物,于我有若亡。胡然不知足,名利心遑遑。
念兹弥懒放,积习遂为常。经旬不出门,竟日不下堂。
同病者张生,贫僻住延康。慵中每相忆,此意未能忘。
迢迢青槐街,相去八九坊。秋来未相见,应有新诗章。
早晚来同宿,天气转清凉。

寄张十八拼音解读

jī zhǐ yī diàn shí ,kě zhǐ yī hú jiāng 。chū rù zhǐ yī mǎ ,qǐn xìng zhǐ yī chuáng 。 饥止一簟食,渴止一壶浆。出入止一马,寝兴止一床。
cǐ wài wú zhǎng wù ,yú wǒ yǒu ruò wáng 。hú rán bú zhī zú ,míng lì xīn huáng huáng 。 此外无长物,于我有若亡。胡然不知足,名利心遑遑。
niàn zī mí lǎn fàng ,jī xí suí wéi cháng 。jīng xún bú chū mén ,jìng rì bú xià táng 。 念兹弥懒放,积习遂为常。经旬不出门,竟日不下堂。
tóng bìng zhě zhāng shēng ,pín pì zhù yán kāng 。yōng zhōng měi xiàng yì ,cǐ yì wèi néng wàng 。 同病者张生,贫僻住延康。慵中每相忆,此意未能忘。
tiáo tiáo qīng huái jiē ,xiàng qù bā jiǔ fāng 。qiū lái wèi xiàng jiàn ,yīng yǒu xīn shī zhāng 。 迢迢青槐街,相去八九坊。秋来未相见,应有新诗章。
zǎo wǎn lái tóng xiǔ ,tiān qì zhuǎn qīng liáng 。 早晚来同宿,天气转清凉。

寄张十八翻译

寄张十八注释

寄张十八赏析

寄张十八相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐