欢迎光临
我们一直在努力

渔家傲(太后庆八十,诏书到,再和孔纯老)

作者:王之道      朝代:宋代

老老恩波今及老。诏书前日新颁到。视膳慈宁先嗜好。隆孝道。慕逾五十前王少。
想见天颜温色笑。东朝上寿称觞了。易俗功深神且妙。来窈窕。德齐任姒消骄傲。

渔家傲(太后庆八十,诏书到,再和孔纯老)拼音解读

lǎo lǎo ēn bō jīn jí lǎo 。zhào shū qián rì xīn bān dào 。shì shàn cí níng xiān shì hǎo 。lóng xiào dào 。mù yú wǔ shí qián wáng shǎo 。
xiǎng jiàn tiān yán wēn sè xiào 。dōng cháo shàng shòu chēng shāng le 。yì sú gōng shēn shén qiě miào 。lái yǎo tiǎo 。dé qí rèn sì xiāo jiāo ào 。
老老恩波今及老。诏书前日新颁到。视膳慈宁先嗜好。隆孝道。慕逾五十前王少。
想见天颜温色笑。东朝上寿称觞了。易俗功深神且妙。来窈窕。德齐任姒消骄傲。

渔家傲(太后庆八十,诏书到,再和孔纯老)翻译

渔家傲(太后庆八十,诏书到,再和孔纯老)注释

渔家傲(太后庆八十,诏书到,再和孔纯老)赏析

渔家傲(太后庆八十,诏书到,再和孔纯老)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐