欢迎光临
我们一直在努力

追昔行

作者:薛逢      朝代:唐代

朝光如飞犹尚可,暮更如箭不容卧。犍为穿城更漏频,
一一皆从枕边过。一夕凡几更,一更凡几声。
青春枉向镜中老,白发虚从愁里生。曾窥帝里东邻女,
自比桃花镜中许。一朝嫁得征戍儿,荷戈千里防秋去。
去时只作旦暮期,别后生死俱不知。风惊粉色入蝉鬓,
愁送镜花潜堕枝。前年因出长安陌,见一女人头雪白。
日中扶杖憩树阴,仿佛形容认相识。向予吁嗟还独语,
曾与君家邻舍住。当时妾嫁与征人,几向墙头诮夫主。
花开叶落何推迁,屈指数当三十年。眉头薤叶同枯叶,
琴上朱弦成断弦。嫁时宝镜依然在,鹊影菱花满光彩。
梦里长嗟离别多,愁中不觉颜容改。叹息人生能几何,
喜君颜貌未蹉跎。因君下马重相顾,请奏青门肠断歌。

追昔行拼音解读

cháo guāng rú fēi yóu shàng kě ,mù gèng rú jiàn bú róng wò 。jiān wéi chuān chéng gèng lòu pín , 朝光如飞犹尚可,暮更如箭不容卧。犍为穿城更漏频,
yī yī jiē cóng zhěn biān guò 。yī xī fán jǐ gèng ,yī gèng fán jǐ shēng 。 一一皆从枕边过。一夕凡几更,一更凡几声。
qīng chūn wǎng xiàng jìng zhōng lǎo ,bái fā xū cóng chóu lǐ shēng 。céng kuī dì lǐ dōng lín nǚ , 青春枉向镜中老,白发虚从愁里生。曾窥帝里东邻女,
zì bǐ táo huā jìng zhōng xǔ 。yī cháo jià dé zhēng shù ér ,hé gē qiān lǐ fáng qiū qù 。 自比桃花镜中许。一朝嫁得征戍儿,荷戈千里防秋去。
qù shí zhī zuò dàn mù qī ,bié hòu shēng sǐ jù bú zhī 。fēng jīng fěn sè rù chán bìn , 去时只作旦暮期,别后生死俱不知。风惊粉色入蝉鬓,
chóu sòng jìng huā qián duò zhī 。qián nián yīn chū zhǎng ān mò ,jiàn yī nǚ rén tóu xuě bái 。 愁送镜花潜堕枝。前年因出长安陌,见一女人头雪白。
rì zhōng fú zhàng qì shù yīn ,fǎng fó xíng róng rèn xiàng shí 。xiàng yǔ yù jiē hái dú yǔ , 日中扶杖憩树阴,仿佛形容认相识。向予吁嗟还独语,
céng yǔ jun1 jiā lín shě zhù 。dāng shí qiè jià yǔ zhēng rén ,jǐ xiàng qiáng tóu qiào fū zhǔ 。 曾与君家邻舍住。当时妾嫁与征人,几向墙头诮夫主。
huā kāi yè luò hé tuī qiān ,qū zhǐ shù dāng sān shí nián 。méi tóu xiè yè tóng kū yè , 花开叶落何推迁,屈指数当三十年。眉头薤叶同枯叶,
qín shàng zhū xián chéng duàn xián 。jià shí bǎo jìng yī rán zài ,què yǐng líng huā mǎn guāng cǎi 。 琴上朱弦成断弦。嫁时宝镜依然在,鹊影菱花满光彩。
mèng lǐ zhǎng jiē lí bié duō ,chóu zhōng bú jiào yán róng gǎi 。tàn xī rén shēng néng jǐ hé , 梦里长嗟离别多,愁中不觉颜容改。叹息人生能几何,
xǐ jun1 yán mào wèi cuō tuó 。yīn jun1 xià mǎ zhòng xiàng gù ,qǐng zòu qīng mén cháng duàn gē 。 喜君颜貌未蹉跎。因君下马重相顾,请奏青门肠断歌。

追昔行翻译

追昔行注释

追昔行赏析

追昔行相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐