自惜

作者:孟郊      朝代:唐代

倾尽眼中力,抄诗过与人。自悲风雅老,恐被巴竹嗔。
零落雪文字,分明镜精神。坐甘冰抱晚,永谢酒怀春。
徒有言言旧,惭无默默新。始惊儒教误,渐与佛乘亲。

自惜拼音解读

qīng jìn yǎn zhōng lì ,chāo shī guò yǔ rén 。zì bēi fēng yǎ lǎo ,kǒng bèi bā zhú chēn 。 倾尽眼中力,抄诗过与人。自悲风雅老,恐被巴竹嗔。
líng luò xuě wén zì ,fèn míng jìng jīng shén 。zuò gān bīng bào wǎn ,yǒng xiè jiǔ huái chūn 。 零落雪文字,分明镜精神。坐甘冰抱晚,永谢酒怀春。
tú yǒu yán yán jiù ,cán wú mò mò xīn 。shǐ jīng rú jiāo wù ,jiàn yǔ fó chéng qīn 。 徒有言言旧,惭无默默新。始惊儒教误,渐与佛乘亲。

自惜翻译

自惜注释

自惜赏析

自惜相关翻译

*

相关赏析

*