欢迎光临
我们一直在努力

寄杜拾遗

作者:任华      朝代:唐代

杜拾遗,名甫第二才甚奇。任生与君别,别来已多时,
何尝一日不相思。杜拾遗,知不知?
昨日有人诵得数篇黄绢词,吾怪异奇特借问,
果然称是杜二之所为。势攫虎豹,气腾蛟螭,
沧海无风似鼓荡,华岳平地欲奔驰。曹刘俯仰惭大敌,
沈谢逡巡称小儿。昔在帝城中,盛名君一个。
诸人见所作,无不心胆破。郎官丛里作狂歌,
丞相阁中常醉卧。前年皇帝归长安,承恩阔步青云端。
积翠扈游花匼匝,披香寓直月团栾。英才特达承天眷,
公卿无不相钦羡。只缘汲黯好直言,遂使安仁却为掾。
如今避地锦城隅,幕下英僚每日相随提玉壶。
半醉起舞捋髭须,乍低乍昂傍若无。
古人制礼但为防俗士,岂得为君设之乎。
而我不飞不鸣亦何以,只待朝廷有知己。
已曾读却无限书,拙诗一句两句在人耳。
如今看之总无益,又不能崎岖傍朝市。且当事耕稼,
岂得便徒尔。南阳葛亮为友朋,东山谢安作邻里。
闲常把琴弄,闷即携樽起。莺啼二月三月时,
花发千山万山里。此时幽旷无人知,火急将书凭驿使,
为报杜拾遗。

寄杜拾遗拼音解读

dù shí yí ,míng fǔ dì èr cái shèn qí 。rèn shēng yǔ jun1 bié ,bié lái yǐ duō shí , 杜拾遗,名甫第二才甚奇。任生与君别,别来已多时,
hé cháng yī rì bú xiàng sī 。dù shí yí ,zhī bú zhī ? 何尝一日不相思。杜拾遗,知不知?
zuó rì yǒu rén sòng dé shù piān huáng juàn cí ,wú guài yì qí tè jiè wèn , 昨日有人诵得数篇黄绢词,吾怪异奇特借问,
guǒ rán chēng shì dù èr zhī suǒ wéi 。shì jué hǔ bào ,qì téng jiāo chī , 果然称是杜二之所为。势攫虎豹,气腾蛟螭,
cāng hǎi wú fēng sì gǔ dàng ,huá yuè píng dì yù bēn chí 。cáo liú fǔ yǎng cán dà dí , 沧海无风似鼓荡,华岳平地欲奔驰。曹刘俯仰惭大敌,
shěn xiè qūn xún chēng xiǎo ér 。xī zài dì chéng zhōng ,shèng míng jun1 yī gè 。 沈谢逡巡称小儿。昔在帝城中,盛名君一个。
zhū rén jiàn suǒ zuò ,wú bú xīn dǎn pò 。láng guān cóng lǐ zuò kuáng gē , 诸人见所作,无不心胆破。郎官丛里作狂歌,
chéng xiàng gé zhōng cháng zuì wò 。qián nián huáng dì guī zhǎng ān ,chéng ēn kuò bù qīng yún duān 。 丞相阁中常醉卧。前年皇帝归长安,承恩阔步青云端。
jī cuì hù yóu huā ē zā ,pī xiāng yù zhí yuè tuán luán 。yīng cái tè dá chéng tiān juàn , 积翠扈游花匼匝,披香寓直月团栾。英才特达承天眷,
gōng qīng wú bú xiàng qīn xiàn 。zhī yuán jí àn hǎo zhí yán ,suí shǐ ān rén què wéi yuàn 。 公卿无不相钦羡。只缘汲黯好直言,遂使安仁却为掾。
rú jīn bì dì jǐn chéng yú ,mù xià yīng liáo měi rì xiàng suí tí yù hú 。 如今避地锦城隅,幕下英僚每日相随提玉壶。
bàn zuì qǐ wǔ lǚ zī xū ,zhà dī zhà áng bàng ruò wú 。 半醉起舞捋髭须,乍低乍昂傍若无。
gǔ rén zhì lǐ dàn wéi fáng sú shì ,qǐ dé wéi jun1 shè zhī hū 。 古人制礼但为防俗士,岂得为君设之乎。
ér wǒ bú fēi bú míng yì hé yǐ ,zhī dài cháo tíng yǒu zhī jǐ 。 而我不飞不鸣亦何以,只待朝廷有知己。
yǐ céng dú què wú xiàn shū ,zhuō shī yī jù liǎng jù zài rén ěr 。 已曾读却无限书,拙诗一句两句在人耳。
rú jīn kàn zhī zǒng wú yì ,yòu bú néng qí qū bàng cháo shì 。qiě dāng shì gēng jià , 如今看之总无益,又不能崎岖傍朝市。且当事耕稼,
qǐ dé biàn tú ěr 。nán yáng gě liàng wéi yǒu péng ,dōng shān xiè ān zuò lín lǐ 。 岂得便徒尔。南阳葛亮为友朋,东山谢安作邻里。
xián cháng bǎ qín nòng ,mèn jí xié zūn qǐ 。yīng tí èr yuè sān yuè shí , 闲常把琴弄,闷即携樽起。莺啼二月三月时,
huā fā qiān shān wàn shān lǐ 。cǐ shí yōu kuàng wú rén zhī ,huǒ jí jiāng shū píng yì shǐ , 花发千山万山里。此时幽旷无人知,火急将书凭驿使,
wéi bào dù shí yí 。 为报杜拾遗。

寄杜拾遗翻译

寄杜拾遗注释

寄杜拾遗赏析

寄杜拾遗相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐