欢迎光临
我们一直在努力

李陵别苏武

作者:刘湾      朝代:唐代

汉武爱边功,李陵提步卒。转战单于庭,身随汉军没。
李陵不爱死,心存归汉阙。誓欲还国恩,不为匈奴屈。
身辱家已无,长居虎狼窟。胡天无春风,虏地多积雪。
穷阴愁杀人,况与苏武别。发声天地哀,执手肺肠绝。
白日为我愁,阴云为我结。生为汉宫臣,死为胡地骨。
万里长相思,终身望南月。

李陵别苏武拼音解读

hàn wǔ ài biān gōng ,lǐ líng tí bù zú 。zhuǎn zhàn dān yú tíng ,shēn suí hàn jun1 méi 。 汉武爱边功,李陵提步卒。转战单于庭,身随汉军没。
lǐ líng bú ài sǐ ,xīn cún guī hàn què 。shì yù hái guó ēn ,bú wéi xiōng nú qū 。 李陵不爱死,心存归汉阙。誓欲还国恩,不为匈奴屈。
shēn rǔ jiā yǐ wú ,zhǎng jū hǔ láng kū 。hú tiān wú chūn fēng ,lǔ dì duō jī xuě 。 身辱家已无,长居虎狼窟。胡天无春风,虏地多积雪。
qióng yīn chóu shā rén ,kuàng yǔ sū wǔ bié 。fā shēng tiān dì āi ,zhí shǒu fèi cháng jué 。 穷阴愁杀人,况与苏武别。发声天地哀,执手肺肠绝。
bái rì wéi wǒ chóu ,yīn yún wéi wǒ jié 。shēng wéi hàn gōng chén ,sǐ wéi hú dì gǔ 。 白日为我愁,阴云为我结。生为汉宫臣,死为胡地骨。
wàn lǐ zhǎng xiàng sī ,zhōng shēn wàng nán yuè 。 万里长相思,终身望南月。

李陵别苏武翻译

李陵别苏武注释

李陵别苏武赏析

李陵别苏武相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐