欢迎光临
我们一直在努力

忆旧游

作者:鲍溶      朝代:唐代

忆求无何乡,了在赤谷村。仙人居其中,将往问所存。
日入濛汜宿,石烟抱山门。明月久不下,半峰照啼猿。
堂上白鹤翁,神清心无烦。斋心侍席前,跪请长生恩。
云昔崆峒老,何词受轩辕。从星使变化,任日张乾坤。
若到旧乡里,宛如曾讨论。风移岩花气,珠贯金经言。
凉夜惜易尽,青烟谢晨喧。自唯腥膻体,难久留其藩。
几世身在梦,百年云无根。悠悠竟何事,愚智相忧冤。
叹息几晚寤,蒙师招其魂。至今瑶华心,每想清水源。

忆旧游拼音解读

yì qiú wú hé xiāng ,le zài chì gǔ cūn 。xiān rén jū qí zhōng ,jiāng wǎng wèn suǒ cún 。 忆求无何乡,了在赤谷村。仙人居其中,将往问所存。
rì rù méng sì xiǔ ,shí yān bào shān mén 。míng yuè jiǔ bú xià ,bàn fēng zhào tí yuán 。 日入濛汜宿,石烟抱山门。明月久不下,半峰照啼猿。
táng shàng bái hè wēng ,shén qīng xīn wú fán 。zhāi xīn shì xí qián ,guì qǐng zhǎng shēng ēn 。 堂上白鹤翁,神清心无烦。斋心侍席前,跪请长生恩。
yún xī kōng dòng lǎo ,hé cí shòu xuān yuán 。cóng xīng shǐ biàn huà ,rèn rì zhāng qián kūn 。 云昔崆峒老,何词受轩辕。从星使变化,任日张乾坤。
ruò dào jiù xiāng lǐ ,wǎn rú céng tǎo lùn 。fēng yí yán huā qì ,zhū guàn jīn jīng yán 。 若到旧乡里,宛如曾讨论。风移岩花气,珠贯金经言。
liáng yè xī yì jìn ,qīng yān xiè chén xuān 。zì wéi xīng shān tǐ ,nán jiǔ liú qí fān 。 凉夜惜易尽,青烟谢晨喧。自唯腥膻体,难久留其藩。
jǐ shì shēn zài mèng ,bǎi nián yún wú gēn 。yōu yōu jìng hé shì ,yú zhì xiàng yōu yuān 。 几世身在梦,百年云无根。悠悠竟何事,愚智相忧冤。
tàn xī jǐ wǎn wù ,méng shī zhāo qí hún 。zhì jīn yáo huá xīn ,měi xiǎng qīng shuǐ yuán 。 叹息几晚寤,蒙师招其魂。至今瑶华心,每想清水源。

忆旧游翻译

忆旧游注释

忆旧游赏析

忆旧游相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐