欢迎光临
我们一直在努力

贯休应梦罗汉画歌(一作禅月大师歌)

作者:欧阳炯      朝代:唐代

西岳高僧名贯休,孤情峭拔凌清秋。天教水墨画罗汉,
魁岸古容生笔头。时捎大绢泥高壁,闭目焚香坐禅室。
忽然梦里见真仪,脱下袈裟点神笔。高握节腕当空掷,
窸窣毫端任狂逸。逡巡便是两三躯,不似画工虚费日。
怪石安拂嵌复枯,真僧列坐连跏趺。形如瘦鹤精神健,
顶似伏犀头骨粗。倚松根,傍岩缝,曲录腰身长欲动。
看经弟子拟闻声,瞌睡山童疑有梦。不知夏腊几多年,
一手支颐偏袒肩。口开或若共人语,身定复疑初坐禅。
案前卧象低垂鼻,崖畔戏猿斜展臂。芭蕉花里刷轻红,
苔藓文中晕深翠。硬筇杖,矮松床,雪色眉毛一寸长。
绳开梵夹两三片,线补衲衣千万行。林间乱叶纷纷堕,
一印残香断烟火。皮穿木屐不曾拖,笋织蒲团镇长坐。
休公休公逸艺无人加,声誉喧喧遍海涯。五七字句一千首,
大小篆书三十家。唐朝历历多名士,萧子云兼吴道子。
若将书画比休公,只恐当时浪生死。
休公休公始自江南来入秦,于今到蜀无交亲。
诗名画手皆奇绝,觑你凡人争是人。瓦棺寺里维摩诘,
舍卫城中辟支佛。若将此画比量看,总在人间为第一。

贯休应梦罗汉画歌(一作禅月大师歌)拼音解读

xī yuè gāo sēng míng guàn xiū ,gū qíng qiào bá líng qīng qiū 。tiān jiāo shuǐ mò huà luó hàn , 西岳高僧名贯休,孤情峭拔凌清秋。天教水墨画罗汉,
kuí àn gǔ róng shēng bǐ tóu 。shí shāo dà juàn ní gāo bì ,bì mù fén xiāng zuò chán shì 。 魁岸古容生笔头。时捎大绢泥高壁,闭目焚香坐禅室。
hū rán mèng lǐ jiàn zhēn yí ,tuō xià jiā shā diǎn shén bǐ 。gāo wò jiē wàn dāng kōng zhì , 忽然梦里见真仪,脱下袈裟点神笔。高握节腕当空掷,
xī sū háo duān rèn kuáng yì 。qūn xún biàn shì liǎng sān qū ,bú sì huà gōng xū fèi rì 。 窸窣毫端任狂逸。逡巡便是两三躯,不似画工虚费日。
guài shí ān fú qiàn fù kū ,zhēn sēng liè zuò lián jiā fū 。xíng rú shòu hè jīng shén jiàn , 怪石安拂嵌复枯,真僧列坐连跏趺。形如瘦鹤精神健,
dǐng sì fú xī tóu gǔ cū 。yǐ sōng gēn ,bàng yán féng ,qǔ lù yāo shēn zhǎng yù dòng 。 顶似伏犀头骨粗。倚松根,傍岩缝,曲录腰身长欲动。
kàn jīng dì zǐ nǐ wén shēng ,kē shuì shān tóng yí yǒu mèng 。bú zhī xià là jǐ duō nián , 看经弟子拟闻声,瞌睡山童疑有梦。不知夏腊几多年,
yī shǒu zhī yí piān tǎn jiān 。kǒu kāi huò ruò gòng rén yǔ ,shēn dìng fù yí chū zuò chán 。 一手支颐偏袒肩。口开或若共人语,身定复疑初坐禅。
àn qián wò xiàng dī chuí bí ,yá pàn xì yuán xié zhǎn bì 。bā jiāo huā lǐ shuā qīng hóng , 案前卧象低垂鼻,崖畔戏猿斜展臂。芭蕉花里刷轻红,
tái xiǎn wén zhōng yūn shēn cuì 。yìng qióng zhàng ,ǎi sōng chuáng ,xuě sè méi máo yī cùn zhǎng 。 苔藓文中晕深翠。硬筇杖,矮松床,雪色眉毛一寸长。
shéng kāi fàn jiá liǎng sān piàn ,xiàn bǔ nà yī qiān wàn háng 。lín jiān luàn yè fēn fēn duò , 绳开梵夹两三片,线补衲衣千万行。林间乱叶纷纷堕,
yī yìn cán xiāng duàn yān huǒ 。pí chuān mù jī bú céng tuō ,sǔn zhī pú tuán zhèn zhǎng zuò 。 一印残香断烟火。皮穿木屐不曾拖,笋织蒲团镇长坐。
xiū gōng xiū gōng yì yì wú rén jiā ,shēng yù xuān xuān biàn hǎi yá 。wǔ qī zì jù yī qiān shǒu , 休公休公逸艺无人加,声誉喧喧遍海涯。五七字句一千首,
dà xiǎo zhuàn shū sān shí jiā 。táng cháo lì lì duō míng shì ,xiāo zǐ yún jiān wú dào zǐ 。 大小篆书三十家。唐朝历历多名士,萧子云兼吴道子。
ruò jiāng shū huà bǐ xiū gōng ,zhī kǒng dāng shí làng shēng sǐ 。 若将书画比休公,只恐当时浪生死。
xiū gōng xiū gōng shǐ zì jiāng nán lái rù qín ,yú jīn dào shǔ wú jiāo qīn 。 休公休公始自江南来入秦,于今到蜀无交亲。
shī míng huà shǒu jiē qí jué ,qù nǐ fán rén zhēng shì rén 。wǎ guān sì lǐ wéi mó jié , 诗名画手皆奇绝,觑你凡人争是人。瓦棺寺里维摩诘,
shě wèi chéng zhōng pì zhī fó 。ruò jiāng cǐ huà bǐ liàng kàn ,zǒng zài rén jiān wéi dì yī 。 舍卫城中辟支佛。若将此画比量看,总在人间为第一。

贯休应梦罗汉画歌(一作禅月大师歌)翻译

贯休应梦罗汉画歌(一作禅月大师歌)注释

贯休应梦罗汉画歌(一作禅月大师歌)赏析

贯休应梦罗汉画歌(一作禅月大师歌)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐