欢迎光临
我们一直在努力

送寿昌曹明府

作者:李频      朝代:唐代

惠人须宰邑,为政贵通经。却用清琴理,犹嫌薄俗听。
涨江晴渐渌,春峤烧还青。若宿严陵濑,谁当是客星。

送寿昌曹明府拼音解读

huì rén xū zǎi yì ,wéi zhèng guì tōng jīng 。què yòng qīng qín lǐ ,yóu xián báo sú tīng 。 惠人须宰邑,为政贵通经。却用清琴理,犹嫌薄俗听。
zhǎng jiāng qíng jiàn lù ,chūn qiáo shāo hái qīng 。ruò xiǔ yán líng lài ,shuí dāng shì kè xīng 。 涨江晴渐渌,春峤烧还青。若宿严陵濑,谁当是客星。

送寿昌曹明府翻译

送寿昌曹明府注释

送寿昌曹明府赏析

送寿昌曹明府相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐