欢迎光临
我们一直在努力

竞渡

作者:元稹      朝代:唐代

吾观竞舟子,因测大竞源。天地昔将竞,蓬勃昼夜昏。
龙蛇相嗔薄,海岱俱崩奔。群动皆搅挠,化作流浑浑。
数极斗心息,太和蒸混元。一气忽为二,矗然画乾坤。
日月复照耀,春秋递寒温。八荒坦以旷,万物罗以繁。
圣人中间立,理世了不烦。延绵复几岁,逮及羲与轩。
炎皇炽如炭,蚩尤扇其燔。有熊竞心起,驱兽出林樊。
一战波委焰,再战火燎原。战讫天下定,号之为轩辕。
自是岂无竞,琐细不复言。其次有龙竞,竞渡龙之门。
龙门浚如泻,淙射不可援。赤鳞化时至,唐突鳍鬣掀。
乘风瞥然去,万里黄河翻。接瞬电烻出,微吟霹雳喧。
傍瞻旷宇宙,俯瞰卑昆仑。庶类咸在下,九霄行易扪。
倏辞蛙黾穴,遽排天帝阍。回悲曝鳃者,未免鲸鲵吞。
帝命泽诸夏,不弃虫与昆。随时布膏露,称物施厚恩。
草木沾我润,豚鱼望我蕃。向来同竞辈,岂料由我存。
壮哉龙竞渡,一竞身独尊。舍此皆蚁斗,竞舟何足论。

竞渡拼音解读

wú guān jìng zhōu zǐ ,yīn cè dà jìng yuán 。tiān dì xī jiāng jìng ,péng bó zhòu yè hūn 。 吾观竞舟子,因测大竞源。天地昔将竞,蓬勃昼夜昏。
lóng shé xiàng chēn báo ,hǎi dài jù bēng bēn 。qún dòng jiē jiǎo náo ,huà zuò liú hún hún 。 龙蛇相嗔薄,海岱俱崩奔。群动皆搅挠,化作流浑浑。
shù jí dòu xīn xī ,tài hé zhēng hún yuán 。yī qì hū wéi èr ,chù rán huà qián kūn 。 数极斗心息,太和蒸混元。一气忽为二,矗然画乾坤。
rì yuè fù zhào yào ,chūn qiū dì hán wēn 。bā huāng tǎn yǐ kuàng ,wàn wù luó yǐ fán 。 日月复照耀,春秋递寒温。八荒坦以旷,万物罗以繁。
shèng rén zhōng jiān lì ,lǐ shì le bú fán 。yán mián fù jǐ suì ,dǎi jí xī yǔ xuān 。 圣人中间立,理世了不烦。延绵复几岁,逮及羲与轩。
yán huáng chì rú tàn ,chī yóu shàn qí fán 。yǒu xióng jìng xīn qǐ ,qū shòu chū lín fán 。 炎皇炽如炭,蚩尤扇其燔。有熊竞心起,驱兽出林樊。
yī zhàn bō wěi yàn ,zài zhàn huǒ liáo yuán 。zhàn qì tiān xià dìng ,hào zhī wéi xuān yuán 。 一战波委焰,再战火燎原。战讫天下定,号之为轩辕。
zì shì qǐ wú jìng ,suǒ xì bú fù yán 。qí cì yǒu lóng jìng ,jìng dù lóng zhī mén 。 自是岂无竞,琐细不复言。其次有龙竞,竞渡龙之门。
lóng mén xùn rú xiè ,cóng shè bú kě yuán 。chì lín huà shí zhì ,táng tū qí liè xiān 。 龙门浚如泻,淙射不可援。赤鳞化时至,唐突鳍鬣掀。
chéng fēng piē rán qù ,wàn lǐ huáng hé fān 。jiē shùn diàn yàn chū ,wēi yín pī lì xuān 。 乘风瞥然去,万里黄河翻。接瞬电烻出,微吟霹雳喧。
bàng zhān kuàng yǔ zhòu ,fǔ kàn bēi kūn lún 。shù lèi xián zài xià ,jiǔ xiāo háng yì mén 。 傍瞻旷宇宙,俯瞰卑昆仑。庶类咸在下,九霄行易扪。
shū cí wā miǎn xué ,jù pái tiān dì hūn 。huí bēi pù sāi zhě ,wèi miǎn jīng ní tūn 。 倏辞蛙黾穴,遽排天帝阍。回悲曝鳃者,未免鲸鲵吞。
dì mìng zé zhū xià ,bú qì chóng yǔ kūn 。suí shí bù gāo lù ,chēng wù shī hòu ēn 。 帝命泽诸夏,不弃虫与昆。随时布膏露,称物施厚恩。
cǎo mù zhān wǒ rùn ,tún yú wàng wǒ fān 。xiàng lái tóng jìng bèi ,qǐ liào yóu wǒ cún 。 草木沾我润,豚鱼望我蕃。向来同竞辈,岂料由我存。
zhuàng zāi lóng jìng dù ,yī jìng shēn dú zūn 。shě cǐ jiē yǐ dòu ,jìng zhōu hé zú lùn 。 壮哉龙竞渡,一竞身独尊。舍此皆蚁斗,竞舟何足论。

竞渡翻译

竞渡注释

竞渡赏析

竞渡相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐