欢迎光临
我们一直在努力

八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)

作者:辛弃疾      朝代:宋代

把江山好处付公来,金陵帝王州。想今年燕子,依然认得,王谢风流。只用平时尊俎,弹压万貔貅。依旧钧天梦,玉殿东头。
看取黄金横带,是明年准拟,丞相封侯。有红梅新唱,香阵卷温柔。且华堂、通宵一醉,待从今、更数八千秋。公知否,邦人香火,夜半才收。

八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)拼音解读

bǎ jiāng shān hǎo chù fù gōng lái ,jīn líng dì wáng zhōu 。xiǎng jīn nián yàn zǐ ,yī rán rèn dé ,wáng xiè fēng liú 。zhī yòng píng shí zūn zǔ ,dàn yā wàn pí xiū 。yī jiù jun1 tiān mèng ,yù diàn dōng tóu 。
kàn qǔ huáng jīn héng dài ,shì míng nián zhǔn nǐ ,chéng xiàng fēng hóu 。yǒu hóng méi xīn chàng ,xiāng zhèn juàn wēn róu 。qiě huá táng 、tōng xiāo yī zuì ,dài cóng jīn 、gèng shù bā qiān qiū 。gōng zhī fǒu ,bāng rén xiāng huǒ ,yè bàn cái shōu 。
把江山好处付公来,金陵帝王州。想今年燕子,依然认得,王谢风流。只用平时尊俎,弹压万貔貅。依旧钧天梦,玉殿东头。
看取黄金横带,是明年准拟,丞相封侯。有红梅新唱,香阵卷温柔。且华堂、通宵一醉,待从今、更数八千秋。公知否,邦人香火,夜半才收。

八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)翻译

八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)注释

八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)赏析

八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐