夏日题桐庐杨明府纳凉山斋

作者:皎然      朝代:唐代

陶家无炎暑,自有林中峰。席上落山影,桐梢回水容。
放怀凉风至,缓步清阴重。何事亲堆案,犹多高世踪。

夏日题桐庐杨明府纳凉山斋拼音解读

táo jiā wú yán shǔ ,zì yǒu lín zhōng fēng 。xí shàng luò shān yǐng ,tóng shāo huí shuǐ róng 。 陶家无炎暑,自有林中峰。席上落山影,桐梢回水容。
fàng huái liáng fēng zhì ,huǎn bù qīng yīn zhòng 。hé shì qīn duī àn ,yóu duō gāo shì zōng 。 放怀凉风至,缓步清阴重。何事亲堆案,犹多高世踪。

夏日题桐庐杨明府纳凉山斋翻译

夏日题桐庐杨明府纳凉山斋注释

夏日题桐庐杨明府纳凉山斋赏析

夏日题桐庐杨明府纳凉山斋相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析