水龙吟(初夏)

作者:曹勋      朝代:宋代

鉴天云敛壶中,昼暖乍喜薰风永。轻纱渐试,香罗初褪,梅阴又□。广殿窗虚,翠帘卷起,一番清影。正新篁绿嫩,池光涨雨,鱼吹浪、燕飞径。
好是九重邃密,有岚光、烟溪深静。升平暇日,长廊别院,笙歌缓整。宝辇迟留,玉觞时举,何妨乘兴。况一年好处,犹寒未暖,是清和景。

水龙吟(初夏)拼音解读

jiàn tiān yún liǎn hú zhōng ,zhòu nuǎn zhà xǐ xūn fēng yǒng 。qīng shā jiàn shì ,xiāng luó chū tuì ,méi yīn yòu □。guǎng diàn chuāng xū ,cuì lián juàn qǐ ,yī fān qīng yǐng 。zhèng xīn huáng lǜ nèn ,chí guāng zhǎng yǔ ,yú chuī làng 、yàn fēi jìng 。
hǎo shì jiǔ zhòng suì mì ,yǒu lán guāng 、yān xī shēn jìng 。shēng píng xiá rì ,zhǎng láng bié yuàn ,shēng gē huǎn zhěng 。bǎo niǎn chí liú ,yù shāng shí jǔ ,hé fáng chéng xìng 。kuàng yī nián hǎo chù ,yóu hán wèi nuǎn ,shì qīng hé jǐng 。
鉴天云敛壶中,昼暖乍喜薰风永。轻纱渐试,香罗初褪,梅阴又□。广殿窗虚,翠帘卷起,一番清影。正新篁绿嫩,池光涨雨,鱼吹浪、燕飞径。
好是九重邃密,有岚光、烟溪深静。升平暇日,长廊别院,笙歌缓整。宝辇迟留,玉觞时举,何妨乘兴。况一年好处,犹寒未暖,是清和景。

水龙吟(初夏)翻译

水龙吟(初夏)注释

水龙吟(初夏)赏析

水龙吟(初夏)相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析