有木诗八首

作者:白居易      朝代:唐代

有木名弱柳,结根近清池。风烟借颜色,雨露助华滋。
峨峨白雪花,袅袅青丝枝。渐密阴自庇,转高梢四垂。
截枝扶为杖,软弱不自持。折条用樊圃,柔脆非其宜。
为树信可玩,论材何所施。可惜金堤地,栽之徒尔为。
有木名樱桃,得地早滋茂。叶密独承日,花繁偏受露。
迎风闇摇动,引鸟潜来去。鸟啄子难成,风来枝莫住。
低软易攀玩,佳人屡回顾。色求桃李饶,心向松筠妒。
好是映墙花,本非当轩树。所以姓萧人,曾为伐樱赋。
有木秋不凋,青青在江北。谓为洞庭橘,美人自移植。
上受顾盼恩,下勤浇溉力。实成乃是枳,臭苦不堪食。
物有似是者,真伪何由识。美人默无言,对之长叹息。
中含害物意,外矫凌霜色。仍向枝叶间,潜生刺如棘。
有木名杜梨,阴森覆丘壑。心蠹已空朽,根深尚盘薄。
狐媚言语巧,鸟妖声音恶。凭此为巢穴,往来互栖托。
四傍五六本,叶枝相交错。借问因何生,秋风吹子落。
为长社坛下,无人敢芟斫。几度野火来,风回烧不著。
有木香苒苒,山头生一蕟。主人不知名,移种近轩闼。
爱其有芳味,因以调麹糵.前后曾饮者,十人无一活。
岂徒悔封植,兼亦误采掇。试问识药人,始知名野葛。
年深已滋蔓,刀斧不可伐。何时猛风来,为我连根拔。
有木名水柽,远望青童童。根株非劲挺,柯叶多蒙笼。
彩翠色如柏,鳞皴皮似松。为同松柏类,得列嘉树中。
枝弱不胜雪,势高常惧风。雪压低还举,风吹西复东。
柔芳甚杨柳,早落先梧桐。惟有一堪赏,中心无蠹虫。
有木名凌霄,擢秀非孤标。偶依一株树,遂抽百尺条。
托根附树身,开花寄树梢。自谓得其势,无因有动摇。
一旦树摧倒,独立暂飘飖.疾风从东起,吹折不终朝。
朝为拂云花,暮为委地樵。寄言立身者,勿学柔弱苗。
有木名丹桂,四时香馥馥。花团夜雪明,叶翦春云绿。
风影清似水,霜枝冷如玉。独占小山幽,不容凡鸟宿。
匠人爱芳直,裁截为厦屋。干细力未成,用之君自速。
重任虽大过,直心终不曲。纵非梁栋材,犹胜寻常木。

有木诗八首拼音解读

yǒu mù míng ruò liǔ ,jié gēn jìn qīng chí 。fēng yān jiè yán sè ,yǔ lù zhù huá zī 。 有木名弱柳,结根近清池。风烟借颜色,雨露助华滋。
é é bái xuě huā ,niǎo niǎo qīng sī zhī 。jiàn mì yīn zì bì ,zhuǎn gāo shāo sì chuí 。 峨峨白雪花,袅袅青丝枝。渐密阴自庇,转高梢四垂。
jié zhī fú wéi zhàng ,ruǎn ruò bú zì chí 。shé tiáo yòng fán pǔ ,róu cuì fēi qí yí 。 截枝扶为杖,软弱不自持。折条用樊圃,柔脆非其宜。
wéi shù xìn kě wán ,lùn cái hé suǒ shī 。kě xī jīn dī dì ,zāi zhī tú ěr wéi 。 为树信可玩,论材何所施。可惜金堤地,栽之徒尔为。
yǒu mù míng yīng táo ,dé dì zǎo zī mào 。yè mì dú chéng rì ,huā fán piān shòu lù 。 有木名樱桃,得地早滋茂。叶密独承日,花繁偏受露。
yíng fēng ān yáo dòng ,yǐn niǎo qián lái qù 。niǎo zhuó zǐ nán chéng ,fēng lái zhī mò zhù 。 迎风闇摇动,引鸟潜来去。鸟啄子难成,风来枝莫住。
dī ruǎn yì pān wán ,jiā rén lǚ huí gù 。sè qiú táo lǐ ráo ,xīn xiàng sōng jun1 dù 。 低软易攀玩,佳人屡回顾。色求桃李饶,心向松筠妒。
hǎo shì yìng qiáng huā ,běn fēi dāng xuān shù 。suǒ yǐ xìng xiāo rén ,céng wéi fá yīng fù 。 好是映墙花,本非当轩树。所以姓萧人,曾为伐樱赋。
yǒu mù qiū bú diāo ,qīng qīng zài jiāng běi 。wèi wéi dòng tíng jú ,měi rén zì yí zhí 。 有木秋不凋,青青在江北。谓为洞庭橘,美人自移植。
shàng shòu gù pàn ēn ,xià qín jiāo gài lì 。shí chéng nǎi shì zhǐ ,chòu kǔ bú kān shí 。 上受顾盼恩,下勤浇溉力。实成乃是枳,臭苦不堪食。
wù yǒu sì shì zhě ,zhēn wěi hé yóu shí 。měi rén mò wú yán ,duì zhī zhǎng tàn xī 。 物有似是者,真伪何由识。美人默无言,对之长叹息。
zhōng hán hài wù yì ,wài jiǎo líng shuāng sè 。réng xiàng zhī yè jiān ,qián shēng cì rú jí 。 中含害物意,外矫凌霜色。仍向枝叶间,潜生刺如棘。
yǒu mù míng dù lí ,yīn sēn fù qiū hè 。xīn dù yǐ kōng xiǔ ,gēn shēn shàng pán báo 。 有木名杜梨,阴森覆丘壑。心蠹已空朽,根深尚盘薄。
hú mèi yán yǔ qiǎo ,niǎo yāo shēng yīn è 。píng cǐ wéi cháo xué ,wǎng lái hù qī tuō 。 狐媚言语巧,鸟妖声音恶。凭此为巢穴,往来互栖托。
sì bàng wǔ liù běn ,yè zhī xiàng jiāo cuò 。jiè wèn yīn hé shēng ,qiū fēng chuī zǐ luò 。 四傍五六本,叶枝相交错。借问因何生,秋风吹子落。
wéi zhǎng shè tán xià ,wú rén gǎn shān zhuó 。jǐ dù yě huǒ lái ,fēng huí shāo bú zhe 。 为长社坛下,无人敢芟斫。几度野火来,风回烧不著。
yǒu mù xiāng rǎn rǎn ,shān tóu shēng yī fà 。zhǔ rén bú zhī míng ,yí zhǒng jìn xuān tà 。 有木香苒苒,山头生一蕟。主人不知名,移种近轩闼。
ài qí yǒu fāng wèi ,yīn yǐ diào qū niè .qián hòu céng yǐn zhě ,shí rén wú yī huó 。 爱其有芳味,因以调麹糵.前后曾饮者,十人无一活。
qǐ tú huǐ fēng zhí ,jiān yì wù cǎi duō 。shì wèn shí yào rén ,shǐ zhī míng yě gě 。 岂徒悔封植,兼亦误采掇。试问识药人,始知名野葛。
nián shēn yǐ zī màn ,dāo fǔ bú kě fá 。hé shí měng fēng lái ,wéi wǒ lián gēn bá 。 年深已滋蔓,刀斧不可伐。何时猛风来,为我连根拔。
yǒu mù míng shuǐ chēng ,yuǎn wàng qīng tóng tóng 。gēn zhū fēi jìn tǐng ,kē yè duō méng lóng 。 有木名水柽,远望青童童。根株非劲挺,柯叶多蒙笼。
cǎi cuì sè rú bǎi ,lín cūn pí sì sōng 。wéi tóng sōng bǎi lèi ,dé liè jiā shù zhōng 。 彩翠色如柏,鳞皴皮似松。为同松柏类,得列嘉树中。
zhī ruò bú shèng xuě ,shì gāo cháng jù fēng 。xuě yā dī hái jǔ ,fēng chuī xī fù dōng 。 枝弱不胜雪,势高常惧风。雪压低还举,风吹西复东。
róu fāng shèn yáng liǔ ,zǎo luò xiān wú tóng 。wéi yǒu yī kān shǎng ,zhōng xīn wú dù chóng 。 柔芳甚杨柳,早落先梧桐。惟有一堪赏,中心无蠹虫。
yǒu mù míng líng xiāo ,zhuó xiù fēi gū biāo 。ǒu yī yī zhū shù ,suí chōu bǎi chǐ tiáo 。 有木名凌霄,擢秀非孤标。偶依一株树,遂抽百尺条。
tuō gēn fù shù shēn ,kāi huā jì shù shāo 。zì wèi dé qí shì ,wú yīn yǒu dòng yáo 。 托根附树身,开花寄树梢。自谓得其势,无因有动摇。
yī dàn shù cuī dǎo ,dú lì zàn piāo yáo .jí fēng cóng dōng qǐ ,chuī shé bú zhōng cháo 。 一旦树摧倒,独立暂飘飖.疾风从东起,吹折不终朝。
cháo wéi fú yún huā ,mù wéi wěi dì qiáo 。jì yán lì shēn zhě ,wù xué róu ruò miáo 。 朝为拂云花,暮为委地樵。寄言立身者,勿学柔弱苗。
yǒu mù míng dān guì ,sì shí xiāng fù fù 。huā tuán yè xuě míng ,yè jiǎn chūn yún lǜ 。 有木名丹桂,四时香馥馥。花团夜雪明,叶翦春云绿。
fēng yǐng qīng sì shuǐ ,shuāng zhī lěng rú yù 。dú zhàn xiǎo shān yōu ,bú róng fán niǎo xiǔ 。 风影清似水,霜枝冷如玉。独占小山幽,不容凡鸟宿。
jiàng rén ài fāng zhí ,cái jié wéi shà wū 。gàn xì lì wèi chéng ,yòng zhī jun1 zì sù 。 匠人爱芳直,裁截为厦屋。干细力未成,用之君自速。
zhòng rèn suī dà guò ,zhí xīn zhōng bú qǔ 。zòng fēi liáng dòng cái ,yóu shèng xún cháng mù 。 重任虽大过,直心终不曲。纵非梁栋材,犹胜寻常木。

有木诗八首翻译

有木诗八首注释

有木诗八首赏析

有木诗八首相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析