欢迎光临
我们一直在努力

将军行

作者:刘希夷      朝代:唐代

将军辟辕门,耿介当风立。诸将欲言事,逡巡不敢入。
剑气射云天,鼓声振原隰。黄尘塞路起,走马追兵急。
弯弓从此去,飞箭如雨集。截围一百里,斩首五千级。
代马流血死,胡人抱鞍泣。古来养甲兵,有事常讨袭。
乘我庙堂运,坐使干戈戢。献凯归京师,军容何翕习。

将军行拼音解读

jiāng jun1 pì yuán mén ,gěng jiè dāng fēng lì 。zhū jiāng yù yán shì ,qūn xún bú gǎn rù 。 将军辟辕门,耿介当风立。诸将欲言事,逡巡不敢入。
jiàn qì shè yún tiān ,gǔ shēng zhèn yuán xí 。huáng chén sāi lù qǐ ,zǒu mǎ zhuī bīng jí 。 剑气射云天,鼓声振原隰。黄尘塞路起,走马追兵急。
wān gōng cóng cǐ qù ,fēi jiàn rú yǔ jí 。jié wéi yī bǎi lǐ ,zhǎn shǒu wǔ qiān jí 。 弯弓从此去,飞箭如雨集。截围一百里,斩首五千级。
dài mǎ liú xuè sǐ ,hú rén bào ān qì 。gǔ lái yǎng jiǎ bīng ,yǒu shì cháng tǎo xí 。 代马流血死,胡人抱鞍泣。古来养甲兵,有事常讨袭。
chéng wǒ miào táng yùn ,zuò shǐ gàn gē jí 。xiàn kǎi guī jīng shī ,jun1 róng hé xī xí 。 乘我庙堂运,坐使干戈戢。献凯归京师,军容何翕习。

将军行翻译

将军行注释

将军行赏析

将军行相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐