贡院楼北新栽小松-古诗词大全

作者:白行简      朝代:唐朝

华省春霜曙,楼阴植小松。
移根依厚地,委质别危峰。
北户知犹远,东堂幸见容。
心坚终待鹤,枝嫩未成龙。
夜影看仍薄,朝岚色渐浓。
山苗不可荫,孤直俟秦封。

贡院楼北新栽小松-古诗文网拼音解读

huá shěng chūn shuāng shǔ ,lóu yīn zhí xiǎo sōng 。华省春霜曙,楼阴植小松。
yí gēn yī hòu dì ,wěi zhì bié wēi fēng 。 移根依厚地,委质别危峰。
běi hù zhī yóu yuǎn ,dōng táng xìng jiàn róng 。 北户知犹远,东堂幸见容。
xīn jiān zhōng dài hè ,zhī nèn wèi chéng lóng 。 心坚终待鹤,枝嫩未成龙。
yè yǐng kàn réng báo ,cháo lán sè jiàn nóng 。 夜影看仍薄,朝岚色渐浓。
shān miáo bú kě yīn ,gū zhí sì qín fēng 。 山苗不可荫,孤直俟秦封。

贡院楼北新栽小松-古诗文网翻译

贡院楼北新栽小松-古诗文网注释

贡院楼北新栽小松-古诗文网赏析

贡院楼北新栽小松-古诗文网相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析