欢迎光临
我们一直在努力

西江月(和张文伯谢曾子修送酒)

作者:王之道      朝代:宋代

黄菊正怀彭泽,白衣俄致江州。登高余醉快扶头。此贶义兼情厚。
痛饮还须酒对,清吟况值诗流。轻投无惜万金酬。木李旧先琼玖。

西江月(和张文伯谢曾子修送酒)拼音解读

huáng jú zhèng huái péng zé ,bái yī é zhì jiāng zhōu 。dēng gāo yú zuì kuài fú tóu 。cǐ kuàng yì jiān qíng hòu 。
tòng yǐn hái xū jiǔ duì ,qīng yín kuàng zhí shī liú 。qīng tóu wú xī wàn jīn chóu 。mù lǐ jiù xiān qióng jiǔ 。
黄菊正怀彭泽,白衣俄致江州。登高余醉快扶头。此贶义兼情厚。
痛饮还须酒对,清吟况值诗流。轻投无惜万金酬。木李旧先琼玖。

西江月(和张文伯谢曾子修送酒)翻译

西江月(和张文伯谢曾子修送酒)注释

西江月(和张文伯谢曾子修送酒)赏析

西江月(和张文伯谢曾子修送酒)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐