欢迎光临
我们一直在努力

【双调】殿前欢 自乐

作者:景元启      朝代:元代

自由仙,对西风篱下醉金船。葛巾漉酒从吾愿,富贵由天。与渊明和一篇,
君休羡,省部选乌台荐。好觑桐江钓叟,万古名传。
  自由仙,据胡床闲坐老梅边。彤云变态时舒卷,改尽山川。叹蓝关马不前,
君休羡,八位转朝金殿。恰便似新晴雪霁,流水依然。 梅花
  月如牙,早庭前疏影印窗纱。逃禅老笔应难画,别样清佳。据胡床再看咱,
山妻骂:为甚情牵挂?大都来梅花是我,我是梅花。

【双调】殿前欢 自乐拼音解读

zì yóu xiān ,duì xī fēng lí xià zuì jīn chuán 。gě jīn lù jiǔ cóng wú yuàn ,fù guì yóu tiān 。yǔ yuān míng hé yī piān ,自由仙,对西风篱下醉金船。葛巾漉酒从吾愿,富贵由天。与渊明和一篇,
jun1 xiū xiàn ,shěng bù xuǎn wū tái jiàn 。hǎo qù tóng jiāng diào sǒu ,wàn gǔ míng chuán 。君休羡,省部选乌台荐。好觑桐江钓叟,万古名传。
  zì yóu xiān ,jù hú chuáng xián zuò lǎo méi biān 。tóng yún biàn tài shí shū juàn ,gǎi jìn shān chuān 。tàn lán guān mǎ bú qián ,  自由仙,据胡床闲坐老梅边。彤云变态时舒卷,改尽山川。叹蓝关马不前,
jun1 xiū xiàn ,bā wèi zhuǎn cháo jīn diàn 。qià biàn sì xīn qíng xuě jì ,liú shuǐ yī rán 。 méi huā 君休羡,八位转朝金殿。恰便似新晴雪霁,流水依然。 梅花
  yuè rú yá ,zǎo tíng qián shū yǐng yìn chuāng shā 。táo chán lǎo bǐ yīng nán huà ,bié yàng qīng jiā 。jù hú chuáng zài kàn zán ,  月如牙,早庭前疏影印窗纱。逃禅老笔应难画,别样清佳。据胡床再看咱,
shān qī mà :wéi shèn qíng qiān guà ?dà dōu lái méi huā shì wǒ ,wǒ shì méi huā 。山妻骂:为甚情牵挂?大都来梅花是我,我是梅花。

【双调】殿前欢 自乐翻译

【双调】殿前欢 自乐注释

【双调】殿前欢 自乐赏析

【双调】殿前欢 自乐相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐