欢迎光临
我们一直在努力

和李校书新题乐府十二首。立部伎

作者:元稹      朝代:唐代

胡部新声锦筵坐,中庭汉振高音播。太宗庙乐传子孙,
取类群凶阵初破。戢戢攒枪霜雪耀,腾腾击鼓云雷磨。
初疑遇敌身启行,终象由文士宪左。昔日高宗常立听,
曲终然后临玉座。如今节将一掉头,电卷风收尽摧挫。
宋晋郑女歌声发,满堂会客齐喧呵。珊珊珮玉动腰身,
一一贯珠随咳唾。顷向圜丘见郊祀,亦曾正旦亲朝贺。
太常雅乐备宫悬,九奏未终百寮惰。惉滞难令季札辨,
迟回但恐文侯卧。工师尽取聋昧人,岂是先王作之过。
宋沇尝传天宝季,法曲胡音忽相和。明年十月燕寇来,
九庙千门虏尘涴。我闻此语叹复泣,古来邪正将谁奈。
奸声入耳佞入心,侏儒饱饭夷齐饿。

和李校书新题乐府十二首。立部伎拼音解读

hú bù xīn shēng jǐn yàn zuò ,zhōng tíng hàn zhèn gāo yīn bō 。tài zōng miào lè chuán zǐ sūn , 胡部新声锦筵坐,中庭汉振高音播。太宗庙乐传子孙,
qǔ lèi qún xiōng zhèn chū pò 。jí jí zǎn qiāng shuāng xuě yào ,téng téng jī gǔ yún léi mó 。 取类群凶阵初破。戢戢攒枪霜雪耀,腾腾击鼓云雷磨。
chū yí yù dí shēn qǐ háng ,zhōng xiàng yóu wén shì xiàn zuǒ 。xī rì gāo zōng cháng lì tīng , 初疑遇敌身启行,终象由文士宪左。昔日高宗常立听,
qǔ zhōng rán hòu lín yù zuò 。rú jīn jiē jiāng yī diào tóu ,diàn juàn fēng shōu jìn cuī cuò 。 曲终然后临玉座。如今节将一掉头,电卷风收尽摧挫。
sòng jìn zhèng nǚ gē shēng fā ,mǎn táng huì kè qí xuān hē 。shān shān pèi yù dòng yāo shēn , 宋晋郑女歌声发,满堂会客齐喧呵。珊珊珮玉动腰身,
yī yī guàn zhū suí ké tuò 。qǐng xiàng huán qiū jiàn jiāo sì ,yì céng zhèng dàn qīn cháo hè 。 一一贯珠随咳唾。顷向圜丘见郊祀,亦曾正旦亲朝贺。
tài cháng yǎ lè bèi gōng xuán ,jiǔ zòu wèi zhōng bǎi liáo duò 。zhān zhì nán lìng jì zhá biàn , 太常雅乐备宫悬,九奏未终百寮惰。惉滞难令季札辨,
chí huí dàn kǒng wén hóu wò 。gōng shī jìn qǔ lóng mèi rén ,qǐ shì xiān wáng zuò zhī guò 。 迟回但恐文侯卧。工师尽取聋昧人,岂是先王作之过。
sòng yǎn cháng chuán tiān bǎo jì ,fǎ qǔ hú yīn hū xiàng hé 。míng nián shí yuè yàn kòu lái , 宋沇尝传天宝季,法曲胡音忽相和。明年十月燕寇来,
jiǔ miào qiān mén lǔ chén wó 。wǒ wén cǐ yǔ tàn fù qì ,gǔ lái xié zhèng jiāng shuí nài 。 九庙千门虏尘涴。我闻此语叹复泣,古来邪正将谁奈。
jiān shēng rù ěr nìng rù xīn ,zhū rú bǎo fàn yí qí è 。 奸声入耳佞入心,侏儒饱饭夷齐饿。

和李校书新题乐府十二首。立部伎翻译

和李校书新题乐府十二首。立部伎注释

和李校书新题乐府十二首。立部伎赏析

和李校书新题乐府十二首。立部伎相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐