欢迎光临
我们一直在努力

叙事献同州侍御三首

作者:赵嘏      朝代:唐代

青云席中罗袜尘,白首江上吟诗人。
登龙不及三千士,虚度膺门二十春。
平生望断云层层,紫府杳是他人登。
却应归访溪边寺,说向当时同社僧。
尊前谁伴谢公游,莲岳晴来翠满楼。
坐见一方金变化,独吟红药对残秋。

叙事献同州侍御三首拼音解读

qīng yún xí zhōng luó wà chén ,bái shǒu jiāng shàng yín shī rén 。 青云席中罗袜尘,白首江上吟诗人。
dēng lóng bú jí sān qiān shì ,xū dù yīng mén èr shí chūn 。 登龙不及三千士,虚度膺门二十春。
píng shēng wàng duàn yún céng céng ,zǐ fǔ yǎo shì tā rén dēng 。 平生望断云层层,紫府杳是他人登。
què yīng guī fǎng xī biān sì ,shuō xiàng dāng shí tóng shè sēng 。 却应归访溪边寺,说向当时同社僧。
zūn qián shuí bàn xiè gōng yóu ,lián yuè qíng lái cuì mǎn lóu 。 尊前谁伴谢公游,莲岳晴来翠满楼。
zuò jiàn yī fāng jīn biàn huà ,dú yín hóng yào duì cán qiū 。 坐见一方金变化,独吟红药对残秋。

叙事献同州侍御三首翻译

叙事献同州侍御三首注释

叙事献同州侍御三首赏析

叙事献同州侍御三首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐