欢迎光临
我们一直在努力

狂题十八首

作者:司空图      朝代:唐代

莫恨艰危日日多,时情其奈幸门何。
貔貅睡稳蛟龙渴,犹把烧残朽铁磨。
别鹤凄凉指法存,戴逵能耻近王门。
世间第一风流事,借得王公玉枕痕。
交疏自古戒言深,肝胆徒倾致铄金。
不是史迁书与说,谁知孤负李陵心。
南华落笔似荒唐,若肯经纶亦不狂。
偶作客星侵帝座,却应虚薄是严光。
不劳世路更相猜,忍到须休惜得材。
几度懒乘风水便,拗船折舵恐难回。
由来相爱只诗僧,怪石长松自得朋。
却怕他生还识字,依前日下作孤灯。
老禅乘仗莫过身,远岫孤云见亦频。
应是佛边犹怕闹,信缘须作且闲人。
止竟闲人不爱闲,只偷无事闭柴关。
轰霆搅破蛟龙窟,也被狂风卷出山。
地下修文著作郎,生前饥处倒空墙。
何如神爽骑星去,犹自研几助玉皇。
雨洗芭蕉叶上诗,独来凭槛晚晴时。
故园虽恨风荷腻,新句闲题亦满池。
初时拄杖向邻村,渐到清明亦杜门。
三十年来辞病表,今朝卧病感皇恩。
来时虽恨失青毡,自见芭蕉几十篇。
应是阿刘还宿债,剩拚才思折供钱。
芭蕉丛畔碧婵娟,免更悠悠扰蜀川。
应到去时题不尽,不劳分寄校书笺。
自伤衰病渐难平,永夜禅床雨滴声。
闻道虎疮仍带镞,吼来和痛亦横行。
昨日流莺今日蝉,起来又是夕阳天。
六龙飞辔长相窘,更忍乘危自著鞭。
有是有非还有虑,无心无迹亦无猜。
不平便激风波险,莫向安时稔祸胎。
十年三署让官频,认得无才又索身。
莫道太行同一路,大都安稳属闲人。
曾闻劫火到蓬壶,缩尽鳌头海亦枯。
今日家山同此恨,人归未得鹤归无。

狂题十八首拼音解读

mò hèn jiān wēi rì rì duō ,shí qíng qí nài xìng mén hé 。 莫恨艰危日日多,时情其奈幸门何。
pí xiū shuì wěn jiāo lóng kě ,yóu bǎ shāo cán xiǔ tiě mó 。 貔貅睡稳蛟龙渴,犹把烧残朽铁磨。
bié hè qī liáng zhǐ fǎ cún ,dài kuí néng chǐ jìn wáng mén 。 别鹤凄凉指法存,戴逵能耻近王门。
shì jiān dì yī fēng liú shì ,jiè dé wáng gōng yù zhěn hén 。 世间第一风流事,借得王公玉枕痕。
jiāo shū zì gǔ jiè yán shēn ,gān dǎn tú qīng zhì shuò jīn 。 交疏自古戒言深,肝胆徒倾致铄金。
bú shì shǐ qiān shū yǔ shuō ,shuí zhī gū fù lǐ líng xīn 。 不是史迁书与说,谁知孤负李陵心。
nán huá luò bǐ sì huāng táng ,ruò kěn jīng lún yì bú kuáng 。 南华落笔似荒唐,若肯经纶亦不狂。
ǒu zuò kè xīng qīn dì zuò ,què yīng xū báo shì yán guāng 。 偶作客星侵帝座,却应虚薄是严光。
bú láo shì lù gèng xiàng cāi ,rěn dào xū xiū xī dé cái 。 不劳世路更相猜,忍到须休惜得材。
jǐ dù lǎn chéng fēng shuǐ biàn ,niù chuán shé duò kǒng nán huí 。 几度懒乘风水便,拗船折舵恐难回。
yóu lái xiàng ài zhī shī sēng ,guài shí zhǎng sōng zì dé péng 。 由来相爱只诗僧,怪石长松自得朋。
què pà tā shēng hái shí zì ,yī qián rì xià zuò gū dēng 。 却怕他生还识字,依前日下作孤灯。
lǎo chán chéng zhàng mò guò shēn ,yuǎn xiù gū yún jiàn yì pín 。 老禅乘仗莫过身,远岫孤云见亦频。
yīng shì fó biān yóu pà nào ,xìn yuán xū zuò qiě xián rén 。 应是佛边犹怕闹,信缘须作且闲人。
zhǐ jìng xián rén bú ài xián ,zhī tōu wú shì bì chái guān 。 止竟闲人不爱闲,只偷无事闭柴关。
hōng tíng jiǎo pò jiāo lóng kū ,yě bèi kuáng fēng juàn chū shān 。 轰霆搅破蛟龙窟,也被狂风卷出山。
dì xià xiū wén zhe zuò láng ,shēng qián jī chù dǎo kōng qiáng 。 地下修文著作郎,生前饥处倒空墙。
hé rú shén shuǎng qí xīng qù ,yóu zì yán jǐ zhù yù huáng 。 何如神爽骑星去,犹自研几助玉皇。
yǔ xǐ bā jiāo yè shàng shī ,dú lái píng kǎn wǎn qíng shí 。 雨洗芭蕉叶上诗,独来凭槛晚晴时。
gù yuán suī hèn fēng hé nì ,xīn jù xián tí yì mǎn chí 。 故园虽恨风荷腻,新句闲题亦满池。
chū shí zhǔ zhàng xiàng lín cūn ,jiàn dào qīng míng yì dù mén 。 初时拄杖向邻村,渐到清明亦杜门。
sān shí nián lái cí bìng biǎo ,jīn cháo wò bìng gǎn huáng ēn 。 三十年来辞病表,今朝卧病感皇恩。
lái shí suī hèn shī qīng zhān ,zì jiàn bā jiāo jǐ shí piān 。 来时虽恨失青毡,自见芭蕉几十篇。
yīng shì ā liú hái xiǔ zhài ,shèng pīn cái sī shé gòng qián 。 应是阿刘还宿债,剩拚才思折供钱。
bā jiāo cóng pàn bì chán juān ,miǎn gèng yōu yōu rǎo shǔ chuān 。 芭蕉丛畔碧婵娟,免更悠悠扰蜀川。
yīng dào qù shí tí bú jìn ,bú láo fèn jì xiào shū jiān 。 应到去时题不尽,不劳分寄校书笺。
zì shāng shuāi bìng jiàn nán píng ,yǒng yè chán chuáng yǔ dī shēng 。 自伤衰病渐难平,永夜禅床雨滴声。
wén dào hǔ chuāng réng dài zú ,hǒu lái hé tòng yì héng háng 。 闻道虎疮仍带镞,吼来和痛亦横行。
zuó rì liú yīng jīn rì chán ,qǐ lái yòu shì xī yáng tiān 。 昨日流莺今日蝉,起来又是夕阳天。
liù lóng fēi pèi zhǎng xiàng jiǒng ,gèng rěn chéng wēi zì zhe biān 。 六龙飞辔长相窘,更忍乘危自著鞭。
yǒu shì yǒu fēi hái yǒu lǜ ,wú xīn wú jì yì wú cāi 。 有是有非还有虑,无心无迹亦无猜。
bú píng biàn jī fēng bō xiǎn ,mò xiàng ān shí rěn huò tāi 。 不平便激风波险,莫向安时稔祸胎。
shí nián sān shǔ ràng guān pín ,rèn dé wú cái yòu suǒ shēn 。 十年三署让官频,认得无才又索身。
mò dào tài háng tóng yī lù ,dà dōu ān wěn shǔ xián rén 。 莫道太行同一路,大都安稳属闲人。
céng wén jié huǒ dào péng hú ,suō jìn áo tóu hǎi yì kū 。 曾闻劫火到蓬壶,缩尽鳌头海亦枯。
jīn rì jiā shān tóng cǐ hèn ,rén guī wèi dé hè guī wú 。 今日家山同此恨,人归未得鹤归无。

狂题十八首翻译

狂题十八首注释

狂题十八首赏析

狂题十八首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐