欢迎光临
我们一直在努力

思归乐

作者:元稹      朝代:唐代

山中思归乐,尽作思归鸣。尔是此山鸟,安得失乡名。
应缘此山路,自古离人征。阴愁感和气,俾尔从此生。
我虽失乡去,我无失乡情。惨舒在方寸,宠辱将何惊。
浮生居大块,寻丈可寄形。身安即形乐,岂独乐咸京。
命者道之本,死者天之平。安问远与近,何言殇与彭。
君看赵工部,八十支体轻。交州二十载,一到长安城。
长安不须臾,复作交州行。交州又累岁,移镇广与荆。
归朝新天子,济济为上卿。肌肤无瘴色,饮食康且宁。
长安一昼夜,死者如陨星。丧车四门出,何关炎瘴萦。
况我三十二,百年未半程。江陵道涂近,楚俗云水清。
遐想玉泉寺,久闻岘山亭。此去尽绵历,岂无心赏并。
红餐日充腹,碧涧朝析酲。开门待宾客,寄书安弟兄。
闲穷四声韵,闷阅九部经。身外皆委顺,眼前随所营。
此意久已定,谁能求苟荣。所以官甚小,不畏权势倾。
倾心岂不易,巧诈神之刑。万物有本性,况复人性灵。
金埋无土色,玉坠无瓦声。剑折有寸利,镜破有片明。
我可俘为囚,我可刃为兵。我心终不死,金石贯以诚。
此诚患不至,诚至道亦亨。微哉满山鸟,叫噪何足听。

思归乐拼音解读

shān zhōng sī guī lè ,jìn zuò sī guī míng 。ěr shì cǐ shān niǎo ,ān dé shī xiāng míng 。 山中思归乐,尽作思归鸣。尔是此山鸟,安得失乡名。
yīng yuán cǐ shān lù ,zì gǔ lí rén zhēng 。yīn chóu gǎn hé qì ,bǐ ěr cóng cǐ shēng 。 应缘此山路,自古离人征。阴愁感和气,俾尔从此生。
wǒ suī shī xiāng qù ,wǒ wú shī xiāng qíng 。cǎn shū zài fāng cùn ,chǒng rǔ jiāng hé jīng 。 我虽失乡去,我无失乡情。惨舒在方寸,宠辱将何惊。
fú shēng jū dà kuài ,xún zhàng kě jì xíng 。shēn ān jí xíng lè ,qǐ dú lè xián jīng 。 浮生居大块,寻丈可寄形。身安即形乐,岂独乐咸京。
mìng zhě dào zhī běn ,sǐ zhě tiān zhī píng 。ān wèn yuǎn yǔ jìn ,hé yán shāng yǔ péng 。 命者道之本,死者天之平。安问远与近,何言殇与彭。
jun1 kàn zhào gōng bù ,bā shí zhī tǐ qīng 。jiāo zhōu èr shí zǎi ,yī dào zhǎng ān chéng 。 君看赵工部,八十支体轻。交州二十载,一到长安城。
zhǎng ān bú xū yú ,fù zuò jiāo zhōu háng 。jiāo zhōu yòu lèi suì ,yí zhèn guǎng yǔ jīng 。 长安不须臾,复作交州行。交州又累岁,移镇广与荆。
guī cháo xīn tiān zǐ ,jì jì wéi shàng qīng 。jī fū wú zhàng sè ,yǐn shí kāng qiě níng 。 归朝新天子,济济为上卿。肌肤无瘴色,饮食康且宁。
zhǎng ān yī zhòu yè ,sǐ zhě rú yǔn xīng 。sàng chē sì mén chū ,hé guān yán zhàng yíng 。 长安一昼夜,死者如陨星。丧车四门出,何关炎瘴萦。
kuàng wǒ sān shí èr ,bǎi nián wèi bàn chéng 。jiāng líng dào tú jìn ,chǔ sú yún shuǐ qīng 。 况我三十二,百年未半程。江陵道涂近,楚俗云水清。
xiá xiǎng yù quán sì ,jiǔ wén xiàn shān tíng 。cǐ qù jìn mián lì ,qǐ wú xīn shǎng bìng 。 遐想玉泉寺,久闻岘山亭。此去尽绵历,岂无心赏并。
hóng cān rì chōng fù ,bì jiàn cháo xī chéng 。kāi mén dài bīn kè ,jì shū ān dì xiōng 。 红餐日充腹,碧涧朝析酲。开门待宾客,寄书安弟兄。
xián qióng sì shēng yùn ,mèn yuè jiǔ bù jīng 。shēn wài jiē wěi shùn ,yǎn qián suí suǒ yíng 。 闲穷四声韵,闷阅九部经。身外皆委顺,眼前随所营。
cǐ yì jiǔ yǐ dìng ,shuí néng qiú gǒu róng 。suǒ yǐ guān shèn xiǎo ,bú wèi quán shì qīng 。 此意久已定,谁能求苟荣。所以官甚小,不畏权势倾。
qīng xīn qǐ bú yì ,qiǎo zhà shén zhī xíng 。wàn wù yǒu běn xìng ,kuàng fù rén xìng líng 。 倾心岂不易,巧诈神之刑。万物有本性,况复人性灵。
jīn mái wú tǔ sè ,yù zhuì wú wǎ shēng 。jiàn shé yǒu cùn lì ,jìng pò yǒu piàn míng 。 金埋无土色,玉坠无瓦声。剑折有寸利,镜破有片明。
wǒ kě fú wéi qiú ,wǒ kě rèn wéi bīng 。wǒ xīn zhōng bú sǐ ,jīn shí guàn yǐ chéng 。 我可俘为囚,我可刃为兵。我心终不死,金石贯以诚。
cǐ chéng huàn bú zhì ,chéng zhì dào yì hēng 。wēi zāi mǎn shān niǎo ,jiào zào hé zú tīng 。 此诚患不至,诚至道亦亨。微哉满山鸟,叫噪何足听。

思归乐翻译

思归乐注释

思归乐赏析

思归乐相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐