欢迎光临
我们一直在努力

悟禅三首寄胡果

作者:元稹      朝代:唐代

近闻胡隐士,潜认得心王。不恨百年促,翻悲万劫长。
有修终有限,无事亦无殃。慎莫通方便,应机不顿忘。
百年都几日,何事苦嚣然。晚岁倦为学,闲心易到禅。
病宜多宴坐,贫似少攀缘。自笑无名字,因名自在天。
近见新章句,因知见在心。春游晋祠水,晴上霍山岑。
问法僧当偈,还丹客赠金。莫惊头欲白,禅观老弥深。

悟禅三首寄胡果拼音解读

jìn wén hú yǐn shì ,qián rèn dé xīn wáng 。bú hèn bǎi nián cù ,fān bēi wàn jié zhǎng 。 近闻胡隐士,潜认得心王。不恨百年促,翻悲万劫长。
yǒu xiū zhōng yǒu xiàn ,wú shì yì wú yāng 。shèn mò tōng fāng biàn ,yīng jī bú dùn wàng 。 有修终有限,无事亦无殃。慎莫通方便,应机不顿忘。
bǎi nián dōu jǐ rì ,hé shì kǔ xiāo rán 。wǎn suì juàn wéi xué ,xián xīn yì dào chán 。 百年都几日,何事苦嚣然。晚岁倦为学,闲心易到禅。
bìng yí duō yàn zuò ,pín sì shǎo pān yuán 。zì xiào wú míng zì ,yīn míng zì zài tiān 。 病宜多宴坐,贫似少攀缘。自笑无名字,因名自在天。
jìn jiàn xīn zhāng jù ,yīn zhī jiàn zài xīn 。chūn yóu jìn cí shuǐ ,qíng shàng huò shān cén 。 近见新章句,因知见在心。春游晋祠水,晴上霍山岑。
wèn fǎ sēng dāng jì ,hái dān kè zèng jīn 。mò jīng tóu yù bái ,chán guān lǎo mí shēn 。 问法僧当偈,还丹客赠金。莫惊头欲白,禅观老弥深。

悟禅三首寄胡果翻译

悟禅三首寄胡果注释

悟禅三首寄胡果赏析

悟禅三首寄胡果相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐