欢迎光临
我们一直在努力

酒醒

作者:元稹      朝代:唐代

饮醉日将尽,醒时夜已阑。暗灯风焰晓,春席水窗寒。
未解萦身带,犹倾坠枕冠。呼儿问狼藉,疑是梦中欢。

酒醒拼音解读

yǐn zuì rì jiāng jìn ,xǐng shí yè yǐ lán 。àn dēng fēng yàn xiǎo ,chūn xí shuǐ chuāng hán 。 饮醉日将尽,醒时夜已阑。暗灯风焰晓,春席水窗寒。
wèi jiě yíng shēn dài ,yóu qīng zhuì zhěn guàn 。hū ér wèn láng jiè ,yí shì mèng zhōng huān 。 未解萦身带,犹倾坠枕冠。呼儿问狼藉,疑是梦中欢。

酒醒翻译

酒醒注释

酒醒赏析

酒醒相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐