欢迎光临
我们一直在努力

壶中天(白香岩和东坡韵赋梅)

作者:张炎      朝代:宋代

苔根抱古,透阳春、挺挺林间英物。隔水笛声那得到,斜日空明绝壁。半树篱边,一枝竹外,冷艳凌苍雪。淡然相对,万花无此清杰。
还念庾岭幽情,江南聊折,赠行人应发。寂寂西窗闲弄影,深夜寒灯明灭。且浸芳壶,休簪短帽,照见萧萧发。几时归去,郎吟湖上香月。

壶中天(白香岩和东坡韵赋梅)拼音解读

tái gēn bào gǔ ,tòu yáng chūn 、tǐng tǐng lín jiān yīng wù 。gé shuǐ dí shēng nà dé dào ,xié rì kōng míng jué bì 。bàn shù lí biān ,yī zhī zhú wài ,lěng yàn líng cāng xuě 。dàn rán xiàng duì ,wàn huā wú cǐ qīng jié 。
hái niàn yǔ lǐng yōu qíng ,jiāng nán liáo shé ,zèng háng rén yīng fā 。jì jì xī chuāng xián nòng yǐng ,shēn yè hán dēng míng miè 。qiě jìn fāng hú ,xiū zān duǎn mào ,zhào jiàn xiāo xiāo fā 。jǐ shí guī qù ,láng yín hú shàng xiāng yuè 。
苔根抱古,透阳春、挺挺林间英物。隔水笛声那得到,斜日空明绝壁。半树篱边,一枝竹外,冷艳凌苍雪。淡然相对,万花无此清杰。
还念庾岭幽情,江南聊折,赠行人应发。寂寂西窗闲弄影,深夜寒灯明灭。且浸芳壶,休簪短帽,照见萧萧发。几时归去,郎吟湖上香月。

壶中天(白香岩和东坡韵赋梅)翻译

壶中天(白香岩和东坡韵赋梅)注释

壶中天(白香岩和东坡韵赋梅)赏析

壶中天(白香岩和东坡韵赋梅)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐