欢迎光临
我们一直在努力

赠友五首

作者:白居易      朝代:唐代

一年十二月,每月有常令。君出臣奉行,谓之握金镜。
由兹六气顺,以遂万物性。时令一反常,生灵受其病。
周汉德下衰,王风始不竞。又从斩晁错,诸侯益强盛。
百里不同禁,四时自为政。盛夏兴土功,方春剿人命。
谁能救其失,待君佐邦柄。峨峨象魏门,悬法彝伦正。
银生楚山曲,金生鄱溪滨。南人弃农业,求之多苦辛。
披砂复凿石,矻矻无冬春。手足尽皴胝,爱利不爱身。
畬田既慵斫,稻田亦懒耘。相携作游手,皆道求金银。
毕竟金与银,何殊泥与尘。且非衣食物,不济饥寒人。
弃本以趋末,日富而岁贫。所以先圣王,弃藏不为珍。
谁能反古风,待君秉国钧。捐金复抵璧,勿使劳生民。
私家无钱炉,平地无铜山。胡为秋夏税,岁岁输铜钱。
钱力日已重,农力日已殚。贱粜粟与麦,贱贸丝与绵。
岁暮衣食尽,焉得无饥寒。吾闻国之初,有制垂不刊。
庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。
量入以为出,上足下亦安。兵兴一变法,兵息遂不还。
使我农桑人,憔悴畎亩间。谁能革此弊,待君秉利权。
复彼租庸法,令如贞观年。
京师四方则,王化之本根。长吏久于政,然后风教敦。
如何尹京者,迁次不逡巡。请君屈指数,十年十五人。
科条日相矫,吏力亦已勤。宽猛政不一,民心安得淳。
九州雍为首,群牧之所遵。天下率如此,何以安吾民。
谁能变此法,待君赞弥纶。慎择循良吏,令其长子孙。
三十男有室,二十女有归。近代多离乱,婚姻多过期。
嫁娶既不早,生育常苦迟。儿女未成人,父母已衰羸。
凡人贵达日,多在长大时。欲报亲不待,孝心无所施。
哀哉三牲养,少得及庭闱。惜哉万钟粟,多用饱妻儿。
谁能正婚礼,待君张国维。庶使孝子心,皆无风树悲。

赠友五首拼音解读

yī nián shí èr yuè ,měi yuè yǒu cháng lìng 。jun1 chū chén fèng háng ,wèi zhī wò jīn jìng 。 一年十二月,每月有常令。君出臣奉行,谓之握金镜。
yóu zī liù qì shùn ,yǐ suí wàn wù xìng 。shí lìng yī fǎn cháng ,shēng líng shòu qí bìng 。 由兹六气顺,以遂万物性。时令一反常,生灵受其病。
zhōu hàn dé xià shuāi ,wáng fēng shǐ bú jìng 。yòu cóng zhǎn cháo cuò ,zhū hóu yì qiáng shèng 。 周汉德下衰,王风始不竞。又从斩晁错,诸侯益强盛。
bǎi lǐ bú tóng jìn ,sì shí zì wéi zhèng 。shèng xià xìng tǔ gōng ,fāng chūn jiǎo rén mìng 。 百里不同禁,四时自为政。盛夏兴土功,方春剿人命。
shuí néng jiù qí shī ,dài jun1 zuǒ bāng bǐng 。é é xiàng wèi mén ,xuán fǎ yí lún zhèng 。 谁能救其失,待君佐邦柄。峨峨象魏门,悬法彝伦正。
yín shēng chǔ shān qǔ ,jīn shēng pó xī bīn 。nán rén qì nóng yè ,qiú zhī duō kǔ xīn 。 银生楚山曲,金生鄱溪滨。南人弃农业,求之多苦辛。
pī shā fù záo shí ,kū kū wú dōng chūn 。shǒu zú jìn cūn zhī ,ài lì bú ài shēn 。 披砂复凿石,矻矻无冬春。手足尽皴胝,爱利不爱身。
yú tián jì yōng zhuó ,dào tián yì lǎn yún 。xiàng xié zuò yóu shǒu ,jiē dào qiú jīn yín 。 畬田既慵斫,稻田亦懒耘。相携作游手,皆道求金银。
bì jìng jīn yǔ yín ,hé shū ní yǔ chén 。qiě fēi yī shí wù ,bú jì jī hán rén 。 毕竟金与银,何殊泥与尘。且非衣食物,不济饥寒人。
qì běn yǐ qū mò ,rì fù ér suì pín 。suǒ yǐ xiān shèng wáng ,qì cáng bú wéi zhēn 。 弃本以趋末,日富而岁贫。所以先圣王,弃藏不为珍。
shuí néng fǎn gǔ fēng ,dài jun1 bǐng guó jun1 。juān jīn fù dǐ bì ,wù shǐ láo shēng mín 。 谁能反古风,待君秉国钧。捐金复抵璧,勿使劳生民。
sī jiā wú qián lú ,píng dì wú tóng shān 。hú wéi qiū xià shuì ,suì suì shū tóng qián 。 私家无钱炉,平地无铜山。胡为秋夏税,岁岁输铜钱。
qián lì rì yǐ zhòng ,nóng lì rì yǐ dān 。jiàn tiào sù yǔ mài ,jiàn mào sī yǔ mián 。 钱力日已重,农力日已殚。贱粜粟与麦,贱贸丝与绵。
suì mù yī shí jìn ,yān dé wú jī hán 。wú wén guó zhī chū ,yǒu zhì chuí bú kān 。 岁暮衣食尽,焉得无饥寒。吾闻国之初,有制垂不刊。
yōng bì suàn dīng kǒu ,zū bì jì sāng tián 。bú qiú tǔ suǒ wú ,bú qiáng rén suǒ nán 。 庸必算丁口,租必计桑田。不求土所无,不强人所难。
liàng rù yǐ wéi chū ,shàng zú xià yì ān 。bīng xìng yī biàn fǎ ,bīng xī suí bú hái 。 量入以为出,上足下亦安。兵兴一变法,兵息遂不还。
shǐ wǒ nóng sāng rén ,qiáo cuì quǎn mǔ jiān 。shuí néng gé cǐ bì ,dài jun1 bǐng lì quán 。 使我农桑人,憔悴畎亩间。谁能革此弊,待君秉利权。
fù bǐ zū yōng fǎ ,lìng rú zhēn guān nián 。 复彼租庸法,令如贞观年。
jīng shī sì fāng zé ,wáng huà zhī běn gēn 。zhǎng lì jiǔ yú zhèng ,rán hòu fēng jiāo dūn 。 京师四方则,王化之本根。长吏久于政,然后风教敦。
rú hé yǐn jīng zhě ,qiān cì bú qūn xún 。qǐng jun1 qū zhǐ shù ,shí nián shí wǔ rén 。 如何尹京者,迁次不逡巡。请君屈指数,十年十五人。
kē tiáo rì xiàng jiǎo ,lì lì yì yǐ qín 。kuān měng zhèng bú yī ,mín xīn ān dé chún 。 科条日相矫,吏力亦已勤。宽猛政不一,民心安得淳。
jiǔ zhōu yōng wéi shǒu ,qún mù zhī suǒ zūn 。tiān xià lǜ rú cǐ ,hé yǐ ān wú mín 。 九州雍为首,群牧之所遵。天下率如此,何以安吾民。
shuí néng biàn cǐ fǎ ,dài jun1 zàn mí lún 。shèn zé xún liáng lì ,lìng qí zhǎng zǐ sūn 。 谁能变此法,待君赞弥纶。慎择循良吏,令其长子孙。
sān shí nán yǒu shì ,èr shí nǚ yǒu guī 。jìn dài duō lí luàn ,hūn yīn duō guò qī 。 三十男有室,二十女有归。近代多离乱,婚姻多过期。
jià qǔ jì bú zǎo ,shēng yù cháng kǔ chí 。ér nǚ wèi chéng rén ,fù mǔ yǐ shuāi léi 。 嫁娶既不早,生育常苦迟。儿女未成人,父母已衰羸。
fán rén guì dá rì ,duō zài zhǎng dà shí 。yù bào qīn bú dài ,xiào xīn wú suǒ shī 。 凡人贵达日,多在长大时。欲报亲不待,孝心无所施。
āi zāi sān shēng yǎng ,shǎo dé jí tíng wéi 。xī zāi wàn zhōng sù ,duō yòng bǎo qī ér 。 哀哉三牲养,少得及庭闱。惜哉万钟粟,多用饱妻儿。
shuí néng zhèng hūn lǐ ,dài jun1 zhāng guó wéi 。shù shǐ xiào zǐ xīn ,jiē wú fēng shù bēi 。 谁能正婚礼,待君张国维。庶使孝子心,皆无风树悲。

赠友五首翻译

赠友五首注释

赠友五首赏析

赠友五首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐