欢迎光临
我们一直在努力

感时

作者:白居易      朝代:唐代

朝见日上天,暮见日入地。不觉明镜中,忽年三十四。
勿言身未老,冉冉行将至。白发虽未生,朱颜已先悴。
人生讵几何,在世犹如寄。虽有七十期,十人无一二。
今我犹未悟,往往不适意。胡为方寸间,不贮浩然气。
贫贱非不恶,道在何足避。富贵非不爱,时来当自致。
所以达人心,外物不能累。唯当饮美酒,终日陶陶醉。
斯言胜金玉,佩服无失坠。

感时拼音解读

cháo jiàn rì shàng tiān ,mù jiàn rì rù dì 。bú jiào míng jìng zhōng ,hū nián sān shí sì 。 朝见日上天,暮见日入地。不觉明镜中,忽年三十四。
wù yán shēn wèi lǎo ,rǎn rǎn háng jiāng zhì 。bái fā suī wèi shēng ,zhū yán yǐ xiān cuì 。 勿言身未老,冉冉行将至。白发虽未生,朱颜已先悴。
rén shēng jù jǐ hé ,zài shì yóu rú jì 。suī yǒu qī shí qī ,shí rén wú yī èr 。 人生讵几何,在世犹如寄。虽有七十期,十人无一二。
jīn wǒ yóu wèi wù ,wǎng wǎng bú shì yì 。hú wéi fāng cùn jiān ,bú zhù hào rán qì 。 今我犹未悟,往往不适意。胡为方寸间,不贮浩然气。
pín jiàn fēi bú è ,dào zài hé zú bì 。fù guì fēi bú ài ,shí lái dāng zì zhì 。 贫贱非不恶,道在何足避。富贵非不爱,时来当自致。
suǒ yǐ dá rén xīn ,wài wù bú néng lèi 。wéi dāng yǐn měi jiǔ ,zhōng rì táo táo zuì 。 所以达人心,外物不能累。唯当饮美酒,终日陶陶醉。
sī yán shèng jīn yù ,pèi fú wú shī zhuì 。 斯言胜金玉,佩服无失坠。

感时翻译

感时注释

感时赏析

感时相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐