欢迎光临
我们一直在努力

法华寺石门精舍三十韵

作者:柳宗元      朝代:唐代

拘情病幽郁,旷志寄高爽。
愿言怀名缁,东峰旦夕仰。始欣云雨霁,尤悦草木长。
道同有爱弟,披拂恣心赏。松谿窈窕入,石栈夤缘上。
萝葛绵层甍,莓苔侵标榜。密林互对耸,绝壁俨双敞。
堑峭出蒙笼,墟险临滉漾。稍疑地脉断,悠若天梯往。
结构罩群崖,回环驱万象。小劫不逾瞬,大千若在掌。
体空得化元,观有遗细想。喧烦困蠛蠓,跼蹐疲魍魉。
寸进谅何营,寻直非所枉。探奇极遥瞩,穷妙閟清响。
理会方在今,神开庶殊曩。兹游苟不嗣,浩气竟谁养。
道异诚所希,名宾匪余仗。超摅藉外奖,俯默有内朗。
鉴尔揖古风,终焉乃吾党。潜躯委缰锁,高步谢尘坱.
蓄志徒为劳,追踪将焉仿。淹留值颓暮,眷恋睇遐壤。
映日雁联轩,翻云波泱漭。殊风纷已萃,乡路悠且广。
羁木畏漂浮,离旌倦摇荡。昔人叹违志,出处今已两。
何用期所归,浮图有遗像。幽蹊不盈尺,虚室有函丈。
微言信可传,申旦稽吾颡。

法华寺石门精舍三十韵拼音解读

jū qíng bìng yōu yù ,kuàng zhì jì gāo shuǎng 。 拘情病幽郁,旷志寄高爽。
yuàn yán huái míng zī ,dōng fēng dàn xī yǎng 。shǐ xīn yún yǔ jì ,yóu yuè cǎo mù zhǎng 。 愿言怀名缁,东峰旦夕仰。始欣云雨霁,尤悦草木长。
dào tóng yǒu ài dì ,pī fú zì xīn shǎng 。sōng jī yǎo tiǎo rù ,shí zhàn yín yuán shàng 。 道同有爱弟,披拂恣心赏。松谿窈窕入,石栈夤缘上。
luó gě mián céng méng ,méi tái qīn biāo bǎng 。mì lín hù duì sǒng ,jué bì yǎn shuāng chǎng 。 萝葛绵层甍,莓苔侵标榜。密林互对耸,绝壁俨双敞。
qiàn qiào chū méng lóng ,xū xiǎn lín huàng yàng 。shāo yí dì mò duàn ,yōu ruò tiān tī wǎng 。 堑峭出蒙笼,墟险临滉漾。稍疑地脉断,悠若天梯往。
jié gòu zhào qún yá ,huí huán qū wàn xiàng 。xiǎo jié bú yú shùn ,dà qiān ruò zài zhǎng 。 结构罩群崖,回环驱万象。小劫不逾瞬,大千若在掌。
tǐ kōng dé huà yuán ,guān yǒu yí xì xiǎng 。xuān fán kùn miè měng ,qú jí pí wǎng liǎng 。 体空得化元,观有遗细想。喧烦困蠛蠓,跼蹐疲魍魉。
cùn jìn liàng hé yíng ,xún zhí fēi suǒ wǎng 。tàn qí jí yáo zhǔ ,qióng miào bì qīng xiǎng 。 寸进谅何营,寻直非所枉。探奇极遥瞩,穷妙閟清响。
lǐ huì fāng zài jīn ,shén kāi shù shū nǎng 。zī yóu gǒu bú sì ,hào qì jìng shuí yǎng 。 理会方在今,神开庶殊曩。兹游苟不嗣,浩气竟谁养。
dào yì chéng suǒ xī ,míng bīn fěi yú zhàng 。chāo shū jiè wài jiǎng ,fǔ mò yǒu nèi lǎng 。 道异诚所希,名宾匪余仗。超摅藉外奖,俯默有内朗。
jiàn ěr yī gǔ fēng ,zhōng yān nǎi wú dǎng 。qián qū wěi jiāng suǒ ,gāo bù xiè chén yǎng . 鉴尔揖古风,终焉乃吾党。潜躯委缰锁,高步谢尘坱.
xù zhì tú wéi láo ,zhuī zōng jiāng yān fǎng 。yān liú zhí tuí mù ,juàn liàn dì xiá rǎng 。 蓄志徒为劳,追踪将焉仿。淹留值颓暮,眷恋睇遐壤。
yìng rì yàn lián xuān ,fān yún bō yāng mǎng 。shū fēng fēn yǐ cuì ,xiāng lù yōu qiě guǎng 。 映日雁联轩,翻云波泱漭。殊风纷已萃,乡路悠且广。
jī mù wèi piāo fú ,lí jīng juàn yáo dàng 。xī rén tàn wéi zhì ,chū chù jīn yǐ liǎng 。 羁木畏漂浮,离旌倦摇荡。昔人叹违志,出处今已两。
hé yòng qī suǒ guī ,fú tú yǒu yí xiàng 。yōu qī bú yíng chǐ ,xū shì yǒu hán zhàng 。 何用期所归,浮图有遗像。幽蹊不盈尺,虚室有函丈。
wēi yán xìn kě chuán ,shēn dàn jī wú sǎng 。 微言信可传,申旦稽吾颡。

法华寺石门精舍三十韵翻译

法华寺石门精舍三十韵注释

法华寺石门精舍三十韵赏析

法华寺石门精舍三十韵相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐