欢迎光临
我们一直在努力

题赠郑秘书征君石沟溪隐居

作者:白居易      朝代:唐代

郑君得自然,虚白生心胸。吸彼沆瀣精,凝为冰雪容。
大君贞元初,求贤致时雍。蒲轮入翠微,迎下天台峰。
赤城别松乔,黄阁交夔龙。俯仰受三命,从容辞九重。
出笼鹤翩翩,归林凤雍雍。在火辨良玉,经霜识贞松。
新居寄楚山,山碧溪溶溶。丹灶烧烟煴,黄精花丰茸。
蕙帐夜琴澹,桂尊春酒浓。时人不到处,苔石无尘踪。
我今何为者,趋世身龙钟。不向林壑访,无由朝市逢。
终当解尘缨,卜筑来相从。

题赠郑秘书征君石沟溪隐居拼音解读

zhèng jun1 dé zì rán ,xū bái shēng xīn xiōng 。xī bǐ hàng xiè jīng ,níng wéi bīng xuě róng 。 郑君得自然,虚白生心胸。吸彼沆瀣精,凝为冰雪容。
dà jun1 zhēn yuán chū ,qiú xián zhì shí yōng 。pú lún rù cuì wēi ,yíng xià tiān tái fēng 。 大君贞元初,求贤致时雍。蒲轮入翠微,迎下天台峰。
chì chéng bié sōng qiáo ,huáng gé jiāo kuí lóng 。fǔ yǎng shòu sān mìng ,cóng róng cí jiǔ zhòng 。 赤城别松乔,黄阁交夔龙。俯仰受三命,从容辞九重。
chū lóng hè piān piān ,guī lín fèng yōng yōng 。zài huǒ biàn liáng yù ,jīng shuāng shí zhēn sōng 。 出笼鹤翩翩,归林凤雍雍。在火辨良玉,经霜识贞松。
xīn jū jì chǔ shān ,shān bì xī róng róng 。dān zào shāo yān yūn ,huáng jīng huā fēng róng 。 新居寄楚山,山碧溪溶溶。丹灶烧烟煴,黄精花丰茸。
huì zhàng yè qín dàn ,guì zūn chūn jiǔ nóng 。shí rén bú dào chù ,tái shí wú chén zōng 。 蕙帐夜琴澹,桂尊春酒浓。时人不到处,苔石无尘踪。
wǒ jīn hé wéi zhě ,qū shì shēn lóng zhōng 。bú xiàng lín hè fǎng ,wú yóu cháo shì féng 。 我今何为者,趋世身龙钟。不向林壑访,无由朝市逢。
zhōng dāng jiě chén yīng ,bo zhù lái xiàng cóng 。 终当解尘缨,卜筑来相从。

题赠郑秘书征君石沟溪隐居翻译

题赠郑秘书征君石沟溪隐居注释

题赠郑秘书征君石沟溪隐居赏析

题赠郑秘书征君石沟溪隐居相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐