欢迎光临
我们一直在努力

归田三首

作者:白居易      朝代:唐代

人生何所欲,所欲唯两端。中人爱富贵,高士慕神仙。
神仙须有籍,富贵亦在天。莫恋长安道,莫寻方丈山。
西京尘浩浩,东海浪漫漫。金门不可入,琪树何由攀。
不如归山下,如法种春田。
种田意已决,决意复何如。卖马买犊使,徒步归田庐。
迎春治耒耜,候雨辟菑畬。策杖田头立,躬亲课仆夫。
吾闻老农言,为稼慎在初。所施不卤莽,其报必有馀。
上求奉王税,下望备家储。安得放慵惰,拱手而曳裾。
学农未为鄙,亲友勿笑余。更待明年后,自拟执犁锄。
三十为近臣,腰间鸣佩玉。四十为野夫,田中学锄谷。
何言十年内,变化如此速。此理固是常,穷通相倚伏。
为鱼有深水,为鸟有高木。何必守一方,窘然自牵束。
化吾足为马,吾因以行陆。化吾手为弹,吾因以求肉。
形骸为异物,委顺心犹足。幸得且归农,安知不为福。
况吾行欲老,瞥若风前烛。孰能俄顷间,将心系荣辱。

归田三首拼音解读

rén shēng hé suǒ yù ,suǒ yù wéi liǎng duān 。zhōng rén ài fù guì ,gāo shì mù shén xiān 。 人生何所欲,所欲唯两端。中人爱富贵,高士慕神仙。
shén xiān xū yǒu jí ,fù guì yì zài tiān 。mò liàn zhǎng ān dào ,mò xún fāng zhàng shān 。 神仙须有籍,富贵亦在天。莫恋长安道,莫寻方丈山。
xī jīng chén hào hào ,dōng hǎi làng màn màn 。jīn mén bú kě rù ,qí shù hé yóu pān 。 西京尘浩浩,东海浪漫漫。金门不可入,琪树何由攀。
bú rú guī shān xià ,rú fǎ zhǒng chūn tián 。 不如归山下,如法种春田。
zhǒng tián yì yǐ jué ,jué yì fù hé rú 。mài mǎ mǎi dú shǐ ,tú bù guī tián lú 。 种田意已决,决意复何如。卖马买犊使,徒步归田庐。
yíng chūn zhì lěi sì ,hòu yǔ pì zī yú 。cè zhàng tián tóu lì ,gōng qīn kè pú fū 。 迎春治耒耜,候雨辟菑畬。策杖田头立,躬亲课仆夫。
wú wén lǎo nóng yán ,wéi jià shèn zài chū 。suǒ shī bú lǔ mǎng ,qí bào bì yǒu yú 。 吾闻老农言,为稼慎在初。所施不卤莽,其报必有馀。
shàng qiú fèng wáng shuì ,xià wàng bèi jiā chǔ 。ān dé fàng yōng duò ,gǒng shǒu ér yè jū 。 上求奉王税,下望备家储。安得放慵惰,拱手而曳裾。
xué nóng wèi wéi bǐ ,qīn yǒu wù xiào yú 。gèng dài míng nián hòu ,zì nǐ zhí lí chú 。 学农未为鄙,亲友勿笑余。更待明年后,自拟执犁锄。
sān shí wéi jìn chén ,yāo jiān míng pèi yù 。sì shí wéi yě fū ,tián zhōng xué chú gǔ 。 三十为近臣,腰间鸣佩玉。四十为野夫,田中学锄谷。
hé yán shí nián nèi ,biàn huà rú cǐ sù 。cǐ lǐ gù shì cháng ,qióng tōng xiàng yǐ fú 。 何言十年内,变化如此速。此理固是常,穷通相倚伏。
wéi yú yǒu shēn shuǐ ,wéi niǎo yǒu gāo mù 。hé bì shǒu yī fāng ,jiǒng rán zì qiān shù 。 为鱼有深水,为鸟有高木。何必守一方,窘然自牵束。
huà wú zú wéi mǎ ,wú yīn yǐ háng lù 。huà wú shǒu wéi dàn ,wú yīn yǐ qiú ròu 。 化吾足为马,吾因以行陆。化吾手为弹,吾因以求肉。
xíng hái wéi yì wù ,wěi shùn xīn yóu zú 。xìng dé qiě guī nóng ,ān zhī bú wéi fú 。 形骸为异物,委顺心犹足。幸得且归农,安知不为福。
kuàng wú háng yù lǎo ,piē ruò fēng qián zhú 。shú néng é qǐng jiān ,jiāng xīn xì róng rǔ 。 况吾行欲老,瞥若风前烛。孰能俄顷间,将心系荣辱。

归田三首翻译

归田三首注释

归田三首赏析

归田三首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐