欢迎光临
我们一直在努力

赠杓直

作者:白居易      朝代:唐代

世路重禄位,栖栖者孔宣。人情爱年寿,夭死者颜渊。
二人如何人,不奈命与天。我今信多幸,抚己愧前贤。
已年四十四,又为五品官。况兹知足外,别有所安焉。
早年以身代,直赴逍遥篇。近岁将心地,回向南宗禅。
外顺世间法,内脱区中缘。进不厌朝市,退不恋人寰。
自吾得此心,投足无不安。体非导引适,意无江湖闲。
有兴或饮酒,无事多掩关。寂静夜深坐,安稳日高眠。
秋不苦长夜,春不惜流年。委形老小外,忘怀生死间。
昨日共君语,与余心膂然。此道不可道,因君聊强言。

赠杓直拼音解读

shì lù zhòng lù wèi ,qī qī zhě kǒng xuān 。rén qíng ài nián shòu ,yāo sǐ zhě yán yuān 。 世路重禄位,栖栖者孔宣。人情爱年寿,夭死者颜渊。
èr rén rú hé rén ,bú nài mìng yǔ tiān 。wǒ jīn xìn duō xìng ,fǔ jǐ kuì qián xián 。 二人如何人,不奈命与天。我今信多幸,抚己愧前贤。
yǐ nián sì shí sì ,yòu wéi wǔ pǐn guān 。kuàng zī zhī zú wài ,bié yǒu suǒ ān yān 。 已年四十四,又为五品官。况兹知足外,别有所安焉。
zǎo nián yǐ shēn dài ,zhí fù xiāo yáo piān 。jìn suì jiāng xīn dì ,huí xiàng nán zōng chán 。 早年以身代,直赴逍遥篇。近岁将心地,回向南宗禅。
wài shùn shì jiān fǎ ,nèi tuō qū zhōng yuán 。jìn bú yàn cháo shì ,tuì bú liàn rén huán 。 外顺世间法,内脱区中缘。进不厌朝市,退不恋人寰。
zì wú dé cǐ xīn ,tóu zú wú bú ān 。tǐ fēi dǎo yǐn shì ,yì wú jiāng hú xián 。 自吾得此心,投足无不安。体非导引适,意无江湖闲。
yǒu xìng huò yǐn jiǔ ,wú shì duō yǎn guān 。jì jìng yè shēn zuò ,ān wěn rì gāo mián 。 有兴或饮酒,无事多掩关。寂静夜深坐,安稳日高眠。
qiū bú kǔ zhǎng yè ,chūn bú xī liú nián 。wěi xíng lǎo xiǎo wài ,wàng huái shēng sǐ jiān 。 秋不苦长夜,春不惜流年。委形老小外,忘怀生死间。
zuó rì gòng jun1 yǔ ,yǔ yú xīn lǚ rán 。cǐ dào bú kě dào ,yīn jun1 liáo qiáng yán 。 昨日共君语,与余心膂然。此道不可道,因君聊强言。

赠杓直翻译

赠杓直注释

赠杓直赏析

赠杓直相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐