欢迎光临
我们一直在努力

和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵

作者:陆龟蒙      朝代:唐代

一片轻帆背夕阳,望三峰拜七真堂。天寒夜漱云牙净,
雪坏晴梳石发香。自拂烟霞安笔格,独开封检试砂床。
莫言洞府能招隐,会辗飙轮见玉皇。
壶中行坐可携天,何况林间息万缘。组绶任垂三品石,
佩环从落四公泉。丹台已运阴阳火,碧简须雕次第仙。
想得雷平春色动,五芝烟甲又芊眠。
良常应不动移文,金醴从酸亦自醺。桂父旧歌飞绛雪,
桐孙新韵倚玄云。春临柳谷莺先觉,曙醮芜香鹤共闻。
珍重双双玉条脱,尽凭三岛寄羊君。

和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵拼音解读

yī piàn qīng fān bèi xī yáng ,wàng sān fēng bài qī zhēn táng 。tiān hán yè shù yún yá jìng , 一片轻帆背夕阳,望三峰拜七真堂。天寒夜漱云牙净,
xuě huài qíng shū shí fā xiāng 。zì fú yān xiá ān bǐ gé ,dú kāi fēng jiǎn shì shā chuáng 。 雪坏晴梳石发香。自拂烟霞安笔格,独开封检试砂床。
mò yán dòng fǔ néng zhāo yǐn ,huì niǎn biāo lún jiàn yù huáng 。 莫言洞府能招隐,会辗飙轮见玉皇。
hú zhōng háng zuò kě xié tiān ,hé kuàng lín jiān xī wàn yuán 。zǔ shòu rèn chuí sān pǐn shí , 壶中行坐可携天,何况林间息万缘。组绶任垂三品石,
pèi huán cóng luò sì gōng quán 。dān tái yǐ yùn yīn yáng huǒ ,bì jiǎn xū diāo cì dì xiān 。 佩环从落四公泉。丹台已运阴阳火,碧简须雕次第仙。
xiǎng dé léi píng chūn sè dòng ,wǔ zhī yān jiǎ yòu qiān mián 。 想得雷平春色动,五芝烟甲又芊眠。
liáng cháng yīng bú dòng yí wén ,jīn lǐ cóng suān yì zì xūn 。guì fù jiù gē fēi jiàng xuě , 良常应不动移文,金醴从酸亦自醺。桂父旧歌飞绛雪,
tóng sūn xīn yùn yǐ xuán yún 。chūn lín liǔ gǔ yīng xiān jiào ,shǔ jiào wú xiāng hè gòng wén 。 桐孙新韵倚玄云。春临柳谷莺先觉,曙醮芜香鹤共闻。
zhēn zhòng shuāng shuāng yù tiáo tuō ,jìn píng sān dǎo jì yáng jun1 。 珍重双双玉条脱,尽凭三岛寄羊君。

和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵翻译

和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵注释

和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵赏析

和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐