欢迎光临
我们一直在努力

香炉峰下新置草堂,即事咏怀,题于石上

作者:白居易      朝代:唐代

香炉峰北面,遗爱寺西偏。白石何凿凿,清流亦潺潺。
有松数十株,有竹千馀竿。松张翠伞盖,竹倚青琅玕.
其下无人居,悠哉多岁年。有时聚猿鸟,终日空风烟。
时有沉冥子,姓白字乐天。平生无所好,见此心依然。
如获终老地,忽乎不知还。架岩结茅宇,斫壑开茶园。
何以洗我耳,屋头飞落泉。何以净我眼,砌下生白莲。
左手携一壶,右手挈五弦。傲然意自足,箕踞于其间。
兴酣仰天歌,歌中聊寄言。言我本野夫,误为世网牵。
时来昔捧日,老去今归山。倦鸟得茂树,涸鱼返清源。
舍此欲焉往,人间多险艰。

香炉峰下新置草堂,即事咏怀,题于石上拼音解读

xiāng lú fēng běi miàn ,yí ài sì xī piān 。bái shí hé záo záo ,qīng liú yì chán chán 。 香炉峰北面,遗爱寺西偏。白石何凿凿,清流亦潺潺。
yǒu sōng shù shí zhū ,yǒu zhú qiān yú gān 。sōng zhāng cuì sǎn gài ,zhú yǐ qīng láng gān . 有松数十株,有竹千馀竿。松张翠伞盖,竹倚青琅玕.
qí xià wú rén jū ,yōu zāi duō suì nián 。yǒu shí jù yuán niǎo ,zhōng rì kōng fēng yān 。 其下无人居,悠哉多岁年。有时聚猿鸟,终日空风烟。
shí yǒu chén míng zǐ ,xìng bái zì lè tiān 。píng shēng wú suǒ hǎo ,jiàn cǐ xīn yī rán 。 时有沉冥子,姓白字乐天。平生无所好,见此心依然。
rú huò zhōng lǎo dì ,hū hū bú zhī hái 。jià yán jié máo yǔ ,zhuó hè kāi chá yuán 。 如获终老地,忽乎不知还。架岩结茅宇,斫壑开茶园。
hé yǐ xǐ wǒ ěr ,wū tóu fēi luò quán 。hé yǐ jìng wǒ yǎn ,qì xià shēng bái lián 。 何以洗我耳,屋头飞落泉。何以净我眼,砌下生白莲。
zuǒ shǒu xié yī hú ,yòu shǒu qiè wǔ xián 。ào rán yì zì zú ,jī jù yú qí jiān 。 左手携一壶,右手挈五弦。傲然意自足,箕踞于其间。
xìng hān yǎng tiān gē ,gē zhōng liáo jì yán 。yán wǒ běn yě fū ,wù wéi shì wǎng qiān 。 兴酣仰天歌,歌中聊寄言。言我本野夫,误为世网牵。
shí lái xī pěng rì ,lǎo qù jīn guī shān 。juàn niǎo dé mào shù ,hé yú fǎn qīng yuán 。 时来昔捧日,老去今归山。倦鸟得茂树,涸鱼返清源。
shě cǐ yù yān wǎng ,rén jiān duō xiǎn jiān 。 舍此欲焉往,人间多险艰。

香炉峰下新置草堂,即事咏怀,题于石上翻译

香炉峰下新置草堂,即事咏怀,题于石上注释

香炉峰下新置草堂,即事咏怀,题于石上赏析

香炉峰下新置草堂,即事咏怀,题于石上相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐