欢迎光临
我们一直在努力

答崔侍郎、钱舍人书问,因继以诗

作者:白居易      朝代:唐代

旦暮两蔬食,日中一闲眠。便是了一日,如此已三年。
心不择时适,足不拣地安。穷通与远近,一贯无两端。
常见今之人,其心或不然。在劳则念息,处静已思喧。
如是用身心,无乃自伤残。坐输忧恼便,安得形神全。
吾有二道友,蔼蔼崔与钱。同飞青云路,独堕黄泥泉。
岁暮物万变,故情何不迁。应为平生心,与我同一源。
帝乡远于日,美人高在天。谁谓万里别,常若在目前。
泥泉乐者鱼,云路游者鸾。勿言云泥异,同在逍遥间。
因君问心地,书后偶成篇。慎勿说向人,人多笑此言。

答崔侍郎、钱舍人书问,因继以诗拼音解读

dàn mù liǎng shū shí ,rì zhōng yī xián mián 。biàn shì le yī rì ,rú cǐ yǐ sān nián 。 旦暮两蔬食,日中一闲眠。便是了一日,如此已三年。
xīn bú zé shí shì ,zú bú jiǎn dì ān 。qióng tōng yǔ yuǎn jìn ,yī guàn wú liǎng duān 。 心不择时适,足不拣地安。穷通与远近,一贯无两端。
cháng jiàn jīn zhī rén ,qí xīn huò bú rán 。zài láo zé niàn xī ,chù jìng yǐ sī xuān 。 常见今之人,其心或不然。在劳则念息,处静已思喧。
rú shì yòng shēn xīn ,wú nǎi zì shāng cán 。zuò shū yōu nǎo biàn ,ān dé xíng shén quán 。 如是用身心,无乃自伤残。坐输忧恼便,安得形神全。
wú yǒu èr dào yǒu ,ǎi ǎi cuī yǔ qián 。tóng fēi qīng yún lù ,dú duò huáng ní quán 。 吾有二道友,蔼蔼崔与钱。同飞青云路,独堕黄泥泉。
suì mù wù wàn biàn ,gù qíng hé bú qiān 。yīng wéi píng shēng xīn ,yǔ wǒ tóng yī yuán 。 岁暮物万变,故情何不迁。应为平生心,与我同一源。
dì xiāng yuǎn yú rì ,měi rén gāo zài tiān 。shuí wèi wàn lǐ bié ,cháng ruò zài mù qián 。 帝乡远于日,美人高在天。谁谓万里别,常若在目前。
ní quán lè zhě yú ,yún lù yóu zhě luán 。wù yán yún ní yì ,tóng zài xiāo yáo jiān 。 泥泉乐者鱼,云路游者鸾。勿言云泥异,同在逍遥间。
yīn jun1 wèn xīn dì ,shū hòu ǒu chéng piān 。shèn wù shuō xiàng rén ,rén duō xiào cǐ yán 。 因君问心地,书后偶成篇。慎勿说向人,人多笑此言。

答崔侍郎、钱舍人书问,因继以诗翻译

答崔侍郎、钱舍人书问,因继以诗注释

答崔侍郎、钱舍人书问,因继以诗赏析

答崔侍郎、钱舍人书问,因继以诗相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐