欢迎光临
我们一直在努力

咏意

作者:白居易      朝代:唐代

常闻南华经,巧劳智忧愁。不如无能者,饱食但遨游。
平生爱慕道,今日近此流。自来浔阳郡,四序忽已周。
不分物黑白,但与时沉浮。朝餐夕安寝,用是为身谋。
此外即闲放,时寻山水幽。春游慧远寺,秋上庾公楼。
或吟诗一章,或饮茶一瓯。身心一无系,浩浩如虚舟。
富贵亦有苦,苦在心危忧。贫贱亦有乐,乐在身自由。

咏意拼音解读

cháng wén nán huá jīng ,qiǎo láo zhì yōu chóu 。bú rú wú néng zhě ,bǎo shí dàn áo yóu 。 常闻南华经,巧劳智忧愁。不如无能者,饱食但遨游。
píng shēng ài mù dào ,jīn rì jìn cǐ liú 。zì lái xún yáng jun4 ,sì xù hū yǐ zhōu 。 平生爱慕道,今日近此流。自来浔阳郡,四序忽已周。
bú fèn wù hēi bái ,dàn yǔ shí chén fú 。cháo cān xī ān qǐn ,yòng shì wéi shēn móu 。 不分物黑白,但与时沉浮。朝餐夕安寝,用是为身谋。
cǐ wài jí xián fàng ,shí xún shān shuǐ yōu 。chūn yóu huì yuǎn sì ,qiū shàng yǔ gōng lóu 。 此外即闲放,时寻山水幽。春游慧远寺,秋上庾公楼。
huò yín shī yī zhāng ,huò yǐn chá yī ōu 。shēn xīn yī wú xì ,hào hào rú xū zhōu 。 或吟诗一章,或饮茶一瓯。身心一无系,浩浩如虚舟。
fù guì yì yǒu kǔ ,kǔ zài xīn wēi yōu 。pín jiàn yì yǒu lè ,lè zài shēn zì yóu 。 富贵亦有苦,苦在心危忧。贫贱亦有乐,乐在身自由。

咏意翻译

咏意注释

咏意赏析

咏意相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐