欢迎光临
我们一直在努力

题座隅

作者:白居易      朝代:唐代

手不任执殳,肩不能荷锄。量力揆所用,曾不敌一夫。
幸因笔砚功,得升仕进途。历官凡五六,禄俸及妻孥。
左右有兼仆,出入有单车。自奉虽不厚,亦不至饥劬。
若有人及此,傍观为何如。虽贤亦为幸,况我鄙且愚。
伯夷古贤人,鲁山亦其徒。时哉无奈何,俱化为饿殍。
念彼益自愧,不敢忘斯须。平生荣利心,破灭无遗馀。
犹恐尘妄起,题此于座隅。

题座隅拼音解读

shǒu bú rèn zhí shū ,jiān bú néng hé chú 。liàng lì kuí suǒ yòng ,céng bú dí yī fū 。 手不任执殳,肩不能荷锄。量力揆所用,曾不敌一夫。
xìng yīn bǐ yàn gōng ,dé shēng shì jìn tú 。lì guān fán wǔ liù ,lù fèng jí qī nú 。 幸因笔砚功,得升仕进途。历官凡五六,禄俸及妻孥。
zuǒ yòu yǒu jiān pú ,chū rù yǒu dān chē 。zì fèng suī bú hòu ,yì bú zhì jī qú 。 左右有兼仆,出入有单车。自奉虽不厚,亦不至饥劬。
ruò yǒu rén jí cǐ ,bàng guān wéi hé rú 。suī xián yì wéi xìng ,kuàng wǒ bǐ qiě yú 。 若有人及此,傍观为何如。虽贤亦为幸,况我鄙且愚。
bó yí gǔ xián rén ,lǔ shān yì qí tú 。shí zāi wú nài hé ,jù huà wéi è piǎo 。 伯夷古贤人,鲁山亦其徒。时哉无奈何,俱化为饿殍。
niàn bǐ yì zì kuì ,bú gǎn wàng sī xū 。píng shēng róng lì xīn ,pò miè wú yí yú 。 念彼益自愧,不敢忘斯须。平生荣利心,破灭无遗馀。
yóu kǒng chén wàng qǐ ,tí cǐ yú zuò yú 。 犹恐尘妄起,题此于座隅。

题座隅翻译

题座隅注释

题座隅赏析

题座隅相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐