欢迎光临
我们一直在努力

昔与微之在朝日同蓄休退之心迨今十年…且结后期

作者:白居易      朝代:唐代

往子为御史,伊余忝拾遗。皆逢盛明代,俱登清近司。
予系玉为佩,子曳绣为衣。从容香烟下,同侍白玉墀。
朝见宠者辱,暮见安者危。纷纷无退者,相顾令人悲。
宦情君早厌,世事我深知。常于荣显日,已约林泉期。
况今各流落,身病齿发衰。不作卧云计,携手欲何之。
待君女嫁后,及我官满时。稍无骨肉累,粗有渔樵资。
岁晚青山路,白首期同归。

昔与微之在朝日同蓄休退之心迨今十年…且结后期拼音解读

wǎng zǐ wéi yù shǐ ,yī yú tiǎn shí yí 。jiē féng shèng míng dài ,jù dēng qīng jìn sī 。 往子为御史,伊余忝拾遗。皆逢盛明代,俱登清近司。
yǔ xì yù wéi pèi ,zǐ yè xiù wéi yī 。cóng róng xiāng yān xià ,tóng shì bái yù chí 。 予系玉为佩,子曳绣为衣。从容香烟下,同侍白玉墀。
cháo jiàn chǒng zhě rǔ ,mù jiàn ān zhě wēi 。fēn fēn wú tuì zhě ,xiàng gù lìng rén bēi 。 朝见宠者辱,暮见安者危。纷纷无退者,相顾令人悲。
huàn qíng jun1 zǎo yàn ,shì shì wǒ shēn zhī 。cháng yú róng xiǎn rì ,yǐ yuē lín quán qī 。 宦情君早厌,世事我深知。常于荣显日,已约林泉期。
kuàng jīn gè liú luò ,shēn bìng chǐ fā shuāi 。bú zuò wò yún jì ,xié shǒu yù hé zhī 。 况今各流落,身病齿发衰。不作卧云计,携手欲何之。
dài jun1 nǚ jià hòu ,jí wǒ guān mǎn shí 。shāo wú gǔ ròu lèi ,cū yǒu yú qiáo zī 。 待君女嫁后,及我官满时。稍无骨肉累,粗有渔樵资。
suì wǎn qīng shān lù ,bái shǒu qī tóng guī 。 岁晚青山路,白首期同归。

昔与微之在朝日同蓄休退之心迨今十年…且结后期翻译

昔与微之在朝日同蓄休退之心迨今十年…且结后期注释

昔与微之在朝日同蓄休退之心迨今十年…且结后期赏析

昔与微之在朝日同蓄休退之心迨今十年…且结后期相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐