欢迎光临
我们一直在努力

达理二首

作者:白居易      朝代:唐代

何物壮不老,何时穷不通。如彼音与律,宛转旋为宫。
我命独何薄,多悴而少丰。当壮已先衰,暂泰还长穷。
我无奈命何,委顺以待终。命无奈我何,方寸如虚空。
懵然与化俱,混然与俗同。谁能坐自苦,龃龉于其中。
舒姑化为泉,牛哀病作虎。或柳生肘间,或男变为女。
鸟兽及水木,本不与民伍。胡然生变迁,不待死归土。
百骸是己物,尚不能为主。况彼时命间,倚伏何足数。
时来不可遏,命去焉能取。唯当养浩然,吾闻达人语。

达理二首拼音解读

hé wù zhuàng bú lǎo ,hé shí qióng bú tōng 。rú bǐ yīn yǔ lǜ ,wǎn zhuǎn xuán wéi gōng 。 何物壮不老,何时穷不通。如彼音与律,宛转旋为宫。
wǒ mìng dú hé báo ,duō cuì ér shǎo fēng 。dāng zhuàng yǐ xiān shuāi ,zàn tài hái zhǎng qióng 。 我命独何薄,多悴而少丰。当壮已先衰,暂泰还长穷。
wǒ wú nài mìng hé ,wěi shùn yǐ dài zhōng 。mìng wú nài wǒ hé ,fāng cùn rú xū kōng 。 我无奈命何,委顺以待终。命无奈我何,方寸如虚空。
měng rán yǔ huà jù ,hún rán yǔ sú tóng 。shuí néng zuò zì kǔ ,jǔ yǔ yú qí zhōng 。 懵然与化俱,混然与俗同。谁能坐自苦,龃龉于其中。
shū gū huà wéi quán ,niú āi bìng zuò hǔ 。huò liǔ shēng zhǒu jiān ,huò nán biàn wéi nǚ 。 舒姑化为泉,牛哀病作虎。或柳生肘间,或男变为女。
niǎo shòu jí shuǐ mù ,běn bú yǔ mín wǔ 。hú rán shēng biàn qiān ,bú dài sǐ guī tǔ 。 鸟兽及水木,本不与民伍。胡然生变迁,不待死归土。
bǎi hái shì jǐ wù ,shàng bú néng wéi zhǔ 。kuàng bǐ shí mìng jiān ,yǐ fú hé zú shù 。 百骸是己物,尚不能为主。况彼时命间,倚伏何足数。
shí lái bú kě è ,mìng qù yān néng qǔ 。wéi dāng yǎng hào rán ,wú wén dá rén yǔ 。 时来不可遏,命去焉能取。唯当养浩然,吾闻达人语。

达理二首翻译

达理二首注释

达理二首赏析

达理二首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐