欢迎光临
我们一直在努力

画竹歌

作者:白居易      朝代:唐代

植物之中竹难写,古今虽画无似者。萧郎下笔独逼真,
丹青以来唯一人。人画竹身肥拥肿,萧画茎瘦节节竦。
人画竹梢死羸垂,萧画枝活叶叶动。不根而生从意生,
不笋而成由笔成。野塘水边碕岸侧,森森两丛十五茎。
婵娟不失筠粉态,萧飒尽得风烟情。举头忽看不似画,
低耳静听疑有声。西丛七茎劲而健,省向天竺寺前石上见。
东丛八茎疏且寒,忆曾湘妃庙里雨中看。幽姿远思少人别,
与君相顾空长叹。萧郎萧郎老可惜,手颤眼昏头雪色。
自言便是绝笔时,从今此竹尤难得。

画竹歌拼音解读

zhí wù zhī zhōng zhú nán xiě ,gǔ jīn suī huà wú sì zhě 。xiāo láng xià bǐ dú bī zhēn , 植物之中竹难写,古今虽画无似者。萧郎下笔独逼真,
dān qīng yǐ lái wéi yī rén 。rén huà zhú shēn féi yōng zhǒng ,xiāo huà jīng shòu jiē jiē sǒng 。 丹青以来唯一人。人画竹身肥拥肿,萧画茎瘦节节竦。
rén huà zhú shāo sǐ léi chuí ,xiāo huà zhī huó yè yè dòng 。bú gēn ér shēng cóng yì shēng , 人画竹梢死羸垂,萧画枝活叶叶动。不根而生从意生,
bú sǔn ér chéng yóu bǐ chéng 。yě táng shuǐ biān qī àn cè ,sēn sēn liǎng cóng shí wǔ jīng 。 不笋而成由笔成。野塘水边碕岸侧,森森两丛十五茎。
chán juān bú shī jun1 fěn tài ,xiāo sà jìn dé fēng yān qíng 。jǔ tóu hū kàn bú sì huà , 婵娟不失筠粉态,萧飒尽得风烟情。举头忽看不似画,
dī ěr jìng tīng yí yǒu shēng 。xī cóng qī jīng jìn ér jiàn ,shěng xiàng tiān zhú sì qián shí shàng jiàn 。 低耳静听疑有声。西丛七茎劲而健,省向天竺寺前石上见。
dōng cóng bā jīng shū qiě hán ,yì céng xiāng fēi miào lǐ yǔ zhōng kàn 。yōu zī yuǎn sī shǎo rén bié , 东丛八茎疏且寒,忆曾湘妃庙里雨中看。幽姿远思少人别,
yǔ jun1 xiàng gù kōng zhǎng tàn 。xiāo láng xiāo láng lǎo kě xī ,shǒu chàn yǎn hūn tóu xuě sè 。 与君相顾空长叹。萧郎萧郎老可惜,手颤眼昏头雪色。
zì yán biàn shì jué bǐ shí ,cóng jīn cǐ zhú yóu nán dé 。 自言便是绝笔时,从今此竹尤难得。

画竹歌翻译

画竹歌注释

画竹歌赏析

画竹歌相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐