欢迎光临
我们一直在努力

无闷

作者:丁注      朝代:宋代

风急还收,云冻又开,海阔无人翦水。算六出工夫,怎教容易。刚被郢歌楚舞,镇独向、尊前夸轻细。想谢庭诗咏,梁园赋赏,未成欢计。
天意。是则是。便下得控持,柳梢梅蕊。又争奈、看看渐回春意。好趁东君未觉,预先把、园林都装缀。看是处、玉树琼枝,胜却万红千翠。

无闷拼音解读

fēng jí hái shōu ,yún dòng yòu kāi ,hǎi kuò wú rén jiǎn shuǐ 。suàn liù chū gōng fū ,zěn jiāo róng yì 。gāng bèi yǐng gē chǔ wǔ ,zhèn dú xiàng 、zūn qián kuā qīng xì 。xiǎng xiè tíng shī yǒng ,liáng yuán fù shǎng ,wèi chéng huān jì 。
tiān yì 。shì zé shì 。biàn xià dé kòng chí ,liǔ shāo méi ruǐ 。yòu zhēng nài 、kàn kàn jiàn huí chūn yì 。hǎo chèn dōng jun1 wèi jiào ,yù xiān bǎ 、yuán lín dōu zhuāng zhuì 。kàn shì chù 、yù shù qióng zhī ,shèng què wàn hóng qiān cuì 。
风急还收,云冻又开,海阔无人翦水。算六出工夫,怎教容易。刚被郢歌楚舞,镇独向、尊前夸轻细。想谢庭诗咏,梁园赋赏,未成欢计。
天意。是则是。便下得控持,柳梢梅蕊。又争奈、看看渐回春意。好趁东君未觉,预先把、园林都装缀。看是处、玉树琼枝,胜却万红千翠。

无闷翻译

无闷注释

无闷赏析

无闷相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐