夜闻贾常州、崔湖州茶山境会想羡欢宴因寄此诗

作者:白居易      朝代:唐代

遥闻境会茶山夜,珠翠歌钟俱绕身。盘下中分两州界,
灯前合作一家春。青娥递舞应争妙,紫笋齐尝各斗新。
自叹花时北窗下,蒲黄酒对病眠人。

夜闻贾常州、崔湖州茶山境会想羡欢宴因寄此诗拼音解读

yáo wén jìng huì chá shān yè ,zhū cuì gē zhōng jù rào shēn 。pán xià zhōng fèn liǎng zhōu jiè , 遥闻境会茶山夜,珠翠歌钟俱绕身。盘下中分两州界,
dēng qián hé zuò yī jiā chūn 。qīng é dì wǔ yīng zhēng miào ,zǐ sǔn qí cháng gè dòu xīn 。 灯前合作一家春。青娥递舞应争妙,紫笋齐尝各斗新。
zì tàn huā shí běi chuāng xià ,pú huáng jiǔ duì bìng mián rén 。 自叹花时北窗下,蒲黄酒对病眠人。

夜闻贾常州、崔湖州茶山境会想羡欢宴因寄此诗翻译

夜闻贾常州、崔湖州茶山境会想羡欢宴因寄此诗注释

夜闻贾常州、崔湖州茶山境会想羡欢宴因寄此诗赏析

夜闻贾常州、崔湖州茶山境会想羡欢宴因寄此诗相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析